en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

L213/B228: Laboratórium simulačných systémov

Laboratórium simulačných systémov je určené pre praktickú výučbu predmetov, využívajúcich nástroje CAD a CAE pre modelovanie a simuláciu výrobných systémov, modelovanie podnikových procesov, projektovanie elektrotechnických sústav. Vedeckovýskumná činnosť laboratória je zameraná na riešenie úloh z oblasti nových metód projektovania elektrotechnických zariadení, optimalizácie rozvrhovania výroby metódou genetických algoritmov a výskumu chovania sa a optimalizáciu spojitých a diskrétnych dynamických systémov.

Vedúci laboratória - doc. Ing. Peter Girovský, PhD.

Vybavenie laboratória:

Laboratórium je vybavené počítačmi pre 20 študentov s nainštalovanými CAD softvérmi (EPLAN, CREO), softvérom ARENA pre analýzu, simuláciu a optimalizáciu výrobných procesov, softvérom RobotStudio pre simuláciu a offline programovanie robotických pracovísk, softvérom MATLAB a jeho toolboxmi (Control toolbox, SimMechanics, SimScape, Fuzzy toolbox, Neural nework toolbox a ďalšie) pre modelovanie a simuláciu fyzikálnych systémov. Toto laboratórium poskytuje softvérové vybavenie potrebné nielen na výučbu príslušných odborných predmetov, ale aj na riešenie semestrálnych projektov a záverečných prác.

V laboratóriu B228 sa vyučujú tieto predmety:


 Fotogaléria:

L213/B228: Laboratórium simulačných systémov L213/B228: Laboratórium simulačných systémov L213/B228: Laboratórium simulačných systémov L213/B228: Laboratórium simulačných systémov L213/B228: Laboratórium simulačných systémov L213/B228: Laboratórium simulačných systémov L213/B228: Laboratórium simulačných systémov L213/B228: Laboratórium simulačných systémov L213/B228: Laboratórium simulačných systémov L213/B228: Laboratórium simulačných systémov