en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Modelovanie elektromechanických systémov

Modelovanie elektromechanických systémov:

Študent získa prehľad metód modelovania dynamických systémov so zameraním na mechanické a elektromechanické systémy a  získa skúsenosti s pokročilými metódami modelovania a využívania programu MATLAB a jeho toolboxov (Control t., Symbolic Math t., SimMechanics a SimScape) pre  simuláciu systémov. Naučí sa vytvárať a odlaďovať grafické používateľské interfejsy (GUI). Okrem metodiky modelovania sú uvedené aj modely základných mechanických podsystémov technologických zariadení a robotických systémov a sú analyzované ich dynamické vlastnosti.

Stručná osnova predmetu:

MATLAB
– Vyžaduje sa mať nainštalovanú verziu programu MATLAB R2022a
– Prezentácia: http://www2.humusoft.cz/matlab/TUKE_ucitelia.pdf
– Licencia TAH TUKE (Total Academic Headcount) http://www.tuke.sk/matlab 

REFERÁTY: 
- Vytvoriť riešiteľské dvojice pre riešenie referátov
- v 2. týždni semestra
Zadanie v 3. týždni semestra. 
- Riešenie zadaní - priebežne (tak, ako sa preberá látka, tak po skončení cvičení v danom týždni treba aplikovať a poznatky na riešenie zadania: vytvoriť matematické a simulačné modely, časti programov a požadované priebehy zo simulácie a súčasne ich zapracovávť do výsledného referátu. 
- Konzultácie ka zadaniam - v rámci cvičení, v závere prednášky a na požiadanie), k danej časti látky max. 2 týždne po jej prednese. V závere semestra sa nepokytujú súhrné konzulácie k predchádzajúcej látke.
– V 8.-9. týždni semestra (upresní sa) bude tzv. "malá" obhajoba referátu: mat.model, stavový model, simulačný model (Simulink a Simscape) a výsledky simulácie (vyšetrovanie vplyvu parametrov) v časovej a frkvenčnej oblasti. K tomu sa vyžaduje spracovaná príslušná časť správy a tiež prezentácia (spracovanie podľa šablóny). Vo zvyšných týždňoch semestra zostáva práca na vytvorení GUI a dopísanie poslednej časti správy.
- V 13. týždni (zápočtový): elektronickú verziu (správa. GUI a m-súbory, prezentácia) zaslať najneskôr 48 hod. pred cvičením (obhajobou), prakticky do 17.12.2022). Pri zaslaní týždeň vopred skontrolujem text, upozorním na pípadné chyby a navrhnem úpravy, aby výsledné honodenie referátu bolo pozitívne.

Pozor, termíny treba striktne dodržať!

- Štandardný termín obhajob je v 13. týždni v rámci cvičenia (online).
V prípade nedostatku času sa cvičenie predĺži, alebo sa dohodneme na inom termíne (sprqvidla v nasledujúci deň).

- Dodaočná a opravné obhajoby  budú 4.1.2023 o 16:30

Každú obajobu svojich kolegov je nutné sledovať veľmi pozorne (jednak kvôli vyvarovaniu sa chýb a tiež ako prehľad riešenia daného systému v príprave na skúšku). 
– Ak referát nespĺňa požadované náležitosti, bude vrátený na dopracovanie
   a znova je ho potrebné obhajovať, pre objektivitu hodnotenia za  prítomností min. 4 študentov. 
– Dodatočná (a opravná) ohajoba má za následok zhoršenie hodnotenia
   (- 2) body / osoba / týždeň.
Upozornenie: Podľa študijných predpisov FEI zápočty musia byť uzavreté do 2 týždňov po skočnení semestra). 
- Vytlačenú správu doručiť vyučujúcemu pri obhajobe referátu (pri online vyučovaní najneskôr do 2 týždňov po zápočtovom týždni: osobne/v obálke/obale s menom a pracoviskom vyučujúceho do podateľne TU na prízemí/poštou/na sekretariát katedry - ak bude otvorený).

PRIEBEH SKÚŠKY (v rozsahu cca 1,5 - 2 hod.)
- každý štvrtok počas skúšobnéh obdobia v ZS, začiatok o 8:30:

1) riešenie zadaného príkladu - analýza systému (elektrický, mechanický translačný, rotačný, kombinovaný): mat. model, simulačný model, stavový model), 45 min. 
2) ústna skúška: 2 teoreticé otzky z prednášock. Príprava: 2 x 15 min. 
3) príp. doplnkové otázky (použitie inštrukcií v MATLABe, ktoré boli preberané na cvičeniach počas semestra a v referáte a popis ich použitia). 

ONLINE SKÚŠKA.
V pripade online skúšky budú študenti skúšaní individuálne a musia byť pripravení na okamžitú odpoveď, bez prípravy, s pohľadom do kamery. Prípadné odovodenia treba jednak priebežne ukázať na kameru a na záver odfotiť prípravu a poslať e-mailom. 
Prípadné odvodenia je potrebné priebežne, na požiadanie, ukázať na kameru (zaznamenáva sa) a po skončení skúšky naskenovať/odfotiť prípravu a okamžite poslať skúšajúcemu. 
Je to oveľa náročnejší spôsob skúšania s okamžitou reakciou na danú potázku, preto už od začiatku semestra odporúčam pravidelnú prípravu. 

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Okruhy otázok na skúšku z MEMS v ZS 2023/24
143,01 kB 02.01.2024
MEMS 2022_CheckList ku vypracovaniu zadaní
412,51 kB 12.12.2022
Pr.12_Mat. modely častí KL s pružnou väzbou elektrických pohonov
1,41 MB 12.12.2022
Cv. 10_Tvorba GUI v MATLABe pomocou App Designer
1,39 MB 12.12.2022
MEMS ZS 2021/22_Náplň prednášok
790,01 kB 18.12.2021
program Symbolic.m na precvičenie symbolických výpočtov v MATLABe
215,08 kB 09.12.2021
Cv.12: Symbolické výpočty v MATLABe
1,56 MB 09.12.2021
Cv.11: Použitie lsim, lsimplot, gensig a siminfo pre analýzu vlastností DS
457,89 kB 08.12.2021
Cv.10_(1. obhajoba referátov). Správne formátovanie rovníc.
221,53 kB 08.12.2021
Cv.9 Modelovanie zdvíhacieho zariadenia. blkbuild
512,60 kB 07.12.2021
Cv.8_Fyzikálne modelovanie systémov v Simscape
1,93 MB 07.12.2021
Pr.11_Elektro-mechanická analógia
835,67 kB 06.12.2021
Pr.12_Modelovanie MMP KL
885,11 kB 06.12.2021
GUI pre translačný mech. systém
204,44 kB 06.12.2021
Pr.10_Simulačné modely mech. systémov s pružnými členmi
714,82 kB 04.12.2021
Pr.9_Modelovanie mechanických systémov v SS
293,55 kB 22.11.2021
MEMS – šablóny pre referát a prezentáciu
463,03 kB 09.11.2021
Pr.08_Rotačný mechanický systém
528,27 kB 09.11.2021
Cv.7_Tvroba GUI v MATLABe
5,45 MB 09.11.2021
Cv.6_Modelovanie translačného MS s 1DOF
632,85 kB 28.10.2021
Pr. 6.2 Príklady modelov viachmotnostných translačných mechanických systémov (nDOF)
635,81 kB 25.10.2021
Pr.6.1_TF translačného mechanického systému
585,74 kB 25.10.2021
Cv.5_Modelovanie el. obvodov v stavovom priestore
435,18 kB 21.10.2021
Pr.5_Modelovanie v stavovom priestore
511,99 kB 21.10.2021
Nise_Priklady na TF el. a mech. systémov
2,87 MB 20.10.2021
Nise_Riešené príklady na TF el. a mech. obvodov
1,23 MB 20.10.2021
eBook: Dynamic System Modeling and Control
1,66 MB 20.10.2021
Cv.4_Modelovanie a simulácia sériového RLC obvodu
831,60 kB 15.10.2021
Pr.4_Modelovanie a simulácia R-L-C obvodov_v2
1,87 MB 15.10.2021
Pr.3_Modelovanie pasívnych elektrických RLC obvodov
916,13 kB 11.10.2021
Cv.3_Logartimické frekvenčné charakteristiky
410,41 kB 11.10.2021
Pr.2_Logaritmické frekvenčné charakteristiky
1,52 MB 11.10.2021
Cv.2_Kmitavé sústavy vyšších rádov
446,12 kB 01.10.2021
Cv.1_P a D sústava I. rádu_v2
93,26 kB 25.09.2021
Pr.1_Dynamické vlastnosti systémov
479,66 kB 22.09.2021
Pr.0_Úvod do predmetu MEMS
1,30 MB 22.09.2021
Príklady - Dynamic System Modeling and Control
10,47 MB 25.01.2021
Modelovanie EMS, 1.vyd.
11,95 MB 22.10.2020
Control Systems Engineering.pdf
16,18 MB 24.09.2020
Circuit Analysis II
7,20 MB 13.11.2019