en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Modelovanie elektromechanických systémov

V predmete "Modelovanie elektromechanických systémov" získa študent základné vedomosti o metódach modelovania dynamických podsystémov. Okrem metodiky modelovania budú v predmete uvedené aj modely základných podsystémov technologických zariadení a analyzované ich vlastnosti. Pozornosť je venovaná aj experimentálnym metódam zostavenia modelov systémov. Študent získa tiež praktické skúsenosti s pokročilými metódami využívania simulačných programov.

Stručná osnova predmetu:

 

MATLAB
– Vyžaduje sa mať nainštalovanú verziu min. 2020b
– Prezentácia: http://www2.humusoft.cz/matlab/TUKE_ucitelia.pdf
– Licencia TAH TUKE (Total Academic Headcount) http://www.tuke.sk/matlab 

REFERÁTY: 
– Zadanie v 5. týždni semestra. 
– Priebežná kontrola a konzultácie 2-3x za semester (v rámci cvičení a v závere prednášky) spravidla v 7. 9. a 11. týždni semestra). 
Pozn. Nespracovanie danej látky do uvedeného času má za následok obmedzenie  konzultácií! 
– V 9. týždni semestra bude tzv. "malá" obhajoba referátu: mat.model, stavový model, simulačný model (Simulink a Simscape) a výsledky simulácie (vyšetrovanie vplyvu parametrov). K tomu sa vyžaduje spracovaná príslušná časť správy a tiež prezentácia (spracovanie podľa šablóny). 
- V 13. týždni (zápočtový): elektronickú verziu (správa. GUI a m-súbory, prezentácia) zaslať najneskôr 24 hod. pred cvičením (obhajobou),
t.j. do 15.12.2021, 12:20).
Pri zaslaní v priebehu 12.12.2021 (nedeľa) skontrolujem text a v ďalší deň upozorním na prípadné chyby v ňom i v správnosti riešenia.
Pozor, termíny treba striktne dodržať!

- Štandardný termín obhajoby je v 13. týždni v rámci cvičenia (online).
V prípade nedostatku času sa cvičenie predĺži. Každú obajobu je nutné sledovať veľmi pozorne (jednak kvôli vyvarovaniu sa chýb a tiež ako prehľad riešenia daného systému v príprave na skúšku). 
– Ak referát nespĺňa požadované náležitosti, bude vrátený na dopracovanie
   a znova je ho potrebné obhajovať (prítomní min. 4 študenti).
– Dodatočná (a opravná) ohajoba má za následok zhoršenie hodnotenia
   (- 2) body / osoba / týždeň.
Upozornenie: Podľa študijných predpisov FEI zápočty musia byť uzavreté do 2 týždňov po skočnení semestra). 
- Vytlačenú správu doručiť vyučujúcemu najneskôr do 2 týždňov po zápočtovom týždni (osobne/v obálke/obale do podateľne TU na prízemí/poštou).

ONLINE SKÚŠKA:
V pripade online skúšky budú študenti skúšaní individuálne a musia byť pripravení na okamžitú odpoveď, bez prípravy, s pohľadom do kamery. Prípadné odovodenia treba jednak priebežne ukázať na kameru a na záver odfotiť prípravu a poslať e-mailom. 
Prípadné odvodenia je potrebné priebežne, na požiadanie, ukázať na kameru (zaznamenáva sa) a po skončení skúšky naskenovať/odfotiť prípravu a okamžite poslať skúšajúcemu. 
Je to oveľa náročnejší spôsob skúšania s okamžitou reakciou na danú potázku, preto už od začiatku semestra odporúčam pravidelnú prípravu. 

PRIEBEH SKÚŠKY (v rozsahu cca 1,5 - 2 hod.) -  spravidla pozostáva z 3 častí:
1) teoretická otázka (prehľad bude na portáli na začiatku zápočtového týždňa),
2) riešenie zadaného príkladu - analýza systému (elektrický, mechanický translačný, rotačný, kombinovaný): mat. model, simulačný model, stavový model),
3) doplnkové otázky (použitie inštrukcií v MATLABe, ktoré boli preberané počas semestra a popis ich použitia).

SKÚŠKA V PREZENČNEJ FORME (L228):
Začína o 8:30 (v prvých dvoch týdňoch skúšobného obdobia) obhajobou oneskorených a opravovaných referátov (v miestnosti musia byť min. 4 študenti; účasť zabezpečujú obhajujúci, pri menšom počte sa obhajoba nekoná)  

Písomná časť o 9:00 (L228)
 Po písomnej časti nasleduje ústna skúška, v rámci ktorej budú prevereníé
  1. modelovanie (model, schéma, prenos, ...) elektrického obvody
  2. modelovanie mechanického systému s pružným spojením
  3. otzka z prednášanej látky 
  4. prípadné otázky týkajúce sa detailov riešenia referátu

Forma skúšky bude špecifikovaná koncom semestra (podľa pokynov DFEI).

 

 

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
MEMS ZS 2021/22_Náplň prednášok
790,01 kB 18.12.2021
program Symbolic.m na precvičenie symbolických výpočtov v MATLABe
215,08 kB 09.12.2021
Cv.12: Symbolické výpočty v MATLABe
1,56 MB 09.12.2021
Cv.11: Použitie lsim, lsimplot, gensig a siminfo pre analýzu vlastností DS
457,89 kB 08.12.2021
Cv.10_(1. obhajoba referátov). Správne formátovanie rovníc.
221,53 kB 08.12.2021
Cv.9 Modelovanie zdvíhacieho zariadenia. blkbuild
512,60 kB 07.12.2021
Cv.8_Fyzikálne modelovanie systémov v Simscape
1,93 MB 07.12.2021
Pr.11_Elektro-mechanická analógia
835,67 kB 06.12.2021
Pr.12_Modelovanie MMP KL
885,11 kB 06.12.2021
GUI pre translačný mech. systém
204,44 kB 06.12.2021
Pr.10_Simulačné modely mech. systémov s pružnými členmi
714,82 kB 04.12.2021
Pr.9_Modelovanie mechanických systémov v SS
293,55 kB 22.11.2021
MEMS – šablóny pre referát a prezentáciu
463,03 kB 09.11.2021
Pr.08_Rotačný mechanický systém
528,27 kB 09.11.2021
Cv.7_Tvroba GUI v MATLABe
5,45 MB 09.11.2021
Cv.6_Modelovanie translačného MS s 1DOF
632,85 kB 28.10.2021
Pr. 6.2 Príklady modelov viachmotnostných translačných mechanických systémov (nDOF)
635,81 kB 25.10.2021
Pr.6.1_TF translačného mechanického systému
585,74 kB 25.10.2021
Cv.5_Modelovanie el. obvodov v stavovom priestore
435,18 kB 21.10.2021
Pr.5_Modelovanie v stavovom priestore
511,99 kB 21.10.2021
Nise_Priklady na TF el. a mech. systémov
2,87 MB 20.10.2021
Nise_Riešené príklady na TF el. a mech. obvodov
1,23 MB 20.10.2021
eBook: Dynamic System Modeling and Control
1,66 MB 20.10.2021
Cv.4_Modelovanie a simulácia sériového RLC obvodu
831,60 kB 15.10.2021
Pr.4_Modelovanie a simulácia R-L-C obvodov_v2
1,87 MB 15.10.2021
Pr.3_Modelovanie pasívnych elektrických RLC obvodov
916,13 kB 11.10.2021
Cv.3_Logartimické frekvenčné charakteristiky
410,41 kB 11.10.2021
Pr.2_Logaritmické frekvenčné charakteristiky
1,52 MB 11.10.2021
Cv.2_Kmitavé sústavy vyšších rádov
446,12 kB 01.10.2021
Cv.1_P a D sústava I. rádu_v2
93,26 kB 25.09.2021
Pr.1_Dynamické vlastnosti systémov
479,66 kB 22.09.2021
Pr.0_Úvod do predmetu MEMS
1,30 MB 22.09.2021
Príklady - Dynamic System Modeling and Control
10,47 MB 25.01.2021
Modelovanie EMS, 1.vyd.
11,95 MB 22.10.2020
Control Systems Engineering.pdf
16,18 MB 24.09.2020
Circuit Analysis II
7,20 MB 13.11.2019