en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Pre študentov


# ŠTUDENTSKÝ DOTAZNÍK

Tento dotazník je určený pre končiacich študentov 2. ročníka Ing. štúdia na Katedre elektrotechniky a mechatroniky FEI TUKE. Dotazník je anonymný a bude slúžiť iba pre interné účely katedry.

 - Dotazník: https://forms.office.com/e/h4wePhggzX


INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV:


.:: Pridané 08.11.2023
PROGRAM ERAZMUS+

Program Erasmus (EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students) je program Európskej únie podporujúci medzinárodnú mobilitu vysokoškolských študentov a učiteľov a spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania v Európe.

Viac sa o možnostiach programu Erasmus + môžete dozvedieť na:
Podcast: Ako cestovať za grant? Všetko čo potrebuješ vedieť o Erasmus mobilitách - UVP TECHNICOM

Koordinátorkou pre program ERSMUS+ je na FEI TUKE: doc. Ing. Mária Gamcová, PhD.


.:: Pridané 05.04.2023
ŠTUDIJNÝ PORADCA
Študijným poradcom pre bakalársky študijný program Aplikovaná elektrotechnika a inžiniersky študijný program Priemyselná elektrotechnikaje na Katedre elektrotechniky a mechatroniky

Úlohou študijného poradcu je informovať študentov o štruktúre príslušného študijného programu, o možnostiach voľby predmetov a poskytovať im konzultácie pri zostavovaní ich osobných študijných plánov.


.:: Pridané 25.02.2022
BRIGÁDA PRE ŠTUDENTOV - BSH DRIVES AND PUMPS
Spoločnosť BSH Drives and Pumps s.r.o., zastupujúca medzinárodnú spoločnosť BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH., ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou elektromotorov a ovládacej a riadiacej elektroniky pre bielu techniku, ponúka študentom platené brigády.
Podrobnosti o týcto brigádach sú uvedené v nasledujúcich dokumentoch:


.:: Pridané 16.12.2020
VIANOČNÉ NA SLOVÍČKO
V špeciálnom vianočnom vydaní Na slovíčko 17.12.2020 o 19:00 bude na otázky odpovedať špeciálny hosť - dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky, prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.

Informácie spolu s odkazom na zasielanie otázok do diskusie nájdete na facebooku: https://www.facebook.com/events/664549044214216/

Webex: https://tuke.webex.com/tuke/onstage/g.php?MTID=e506f863c2bdcd09a7ce04f88cfd9bc94


.:: Pridané 16.09.2020
VÝUČBA V ZIMNOM SEMESTRI 2020/2021
V zimnom semestri 2020/2021 budú v 1. a 2. stupni štúdia na KEM prednášky prebiehať formou online výučby prostredníctvom platformy WEBEX a cvičenia prezenčnou formou. Konkrétne informácie o každom predmete dostanú študenti na prvých cvičeniach z jednotlivých predmetov alebo mailom od garanta daného predmetu.


.:: Pridané 09.09.2020
ON-LINE SUMMIT AUTONÓMNYCH VOZIDIEL
ON-LINE Summit autonómnych vozidiel - symbolická cena 1 EURO pre študentov https://www.autonomousvehiclessummit.eu

Autonómne vozidlá – autá bez šoféra sú veľkou výzvou pre mladých inovátorov -študentov. Je to príležitosťou pre študentov - inovátorov v oblasti, v ktorej Slovensko výrazne zaostáva za svetom a za všetkými susedmi. A toto sa týka tiež samosprávy Slovenska.

Študenti, ktorí sú držiteľmi platnej karty ISIC majú možnosť zapojiť sa do konferencie za symbolickú cenu 1,- EUR za balíček účasti non stop po celé dva dni konferencie.


.:: Pridané 26.06.2020
DOKTORANDSKÉ MIESTO NA TU VO VIEDNI
TU vo Viedni ponúka končiacim študentom možnosť uchádzať sa o doktorandské miesto. Viac o doktorandskom mieste a kontaktné informácie nájdete v tomto ozname.


.:: Pridané 25.03.2020
DÔLEŽITÝ OZNAM PRE ŠTUDENTOV
V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou koronavirusom COVID-19 sú pre študentov vydané nasledovné pokyny:

1. Študenti sú povinní pravidelne sledovať svoje e-mailové schránky pridelené na TUKE (meno.priezvisko@student.tuke.sk), prostredníctvom ktorých budú informovaný o dôležitých udalostiach a o výučbe v rámci jednotlivých predmetov.

2. V prípade potreby konzultácií majú študenti možnosť kontaktovať svojich vyučujúcich (prednášajúci, cvičiaci) prostredníctvom študentského e-mailu, príp. inou vzájomne dohodnutou formou elektronickej komunikácie.
Každý študent by mal byť v kontakte so svojim vyučujúci v rámci daného predmetu.
(Pracovný e-mail každého vyučujúceho je v tvare: meno.priezvisko@tuke.sk)

3. Termíny odovzdávania záverečných prác pre končiacich študentov ostávajú nezmenené podľa pôvodného časového harmonogramu.
Každý končiaci študent musí byť v kontakte so svojim vedúcim práce.

4. Informácie pre končiacich študentov budú zverejňované okrem e-mailov aj na web stránke FEI a KEM.


.:: Pridané 11.11.2019
ŠTUDENTSKÝ ZÁPAS NA POČESŤ 17. NOVEMBRA 1989
Hokejový klub HC Košice pozýva študentov na Študentský zápas na počesť 17. novembra 1989. Zápas Tipsport extraligy medzi HC Košice vs. HK 32 Liptovský Mikuláš sa odohrá v utorok 19. 11. od 17.30 (program od 17.10) v Steel aréne pod záštitou Technickej univerzity (TUKE), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach.

PROGRAM:

Špeciálne predajné dni:

Špeciálne miesto predaja:

Viac informácií nájdete v letáku alebo na stránke www.hckosice.sk/studentsky-zapas


.:: Pridané 13.05.2019
SENSORIUM FESTIVAL 2019 
7.-9. júna 2019 sa v Bratislave v Pistoriho paláci bude konať Sensorium festival o digitálnom umení a kultúre.
Festival privíta medzinárodných hostí z oblastí ako sú kreatívne tochnológie, digitálna architektúra, veľkoplošné, multimediálne inštalácie, data vizualizácie, umelá inteligencia a oveľa viac. Program nájdete na https://www.sensorium.is/#speakers_&_artists

Študenti budú mať možnosť sa nielen inšpirovať ale hlavne nadviazať hodnotné kontakty s medzinárodnou scénou a nájsťť prípadných kolaborantov alebo stáže v zahraničí.
Prednášky začínajú v piatok 7.6.2019 o 16:00 a končia v sobotu 8.6.2019 o 20:00.


.:: Pridané 16.10.2018
DEŇ KARIÉRY TUKE - UVOĽNENIE Z VYUČOVANIA
V stredu 17.10.2018 sa uskutoční už 14. ročník veľtrhu Deň kariéry TUKE. Veľtrh sa bude konať od 10:00 hod. do 15:00 hod. v Univerzitnej knižnici TUKE.
Na základe povolenia prodekan pre pedagogickú činnosť doc. Ing. Ľubomíra Beňu, PhD., študenti ktorí sa zúčastnia spomínanej akcie, budú ospravedlnení z vyučovania.


.:: Pridané 11.09.2018
ŠTIPENDIÁ NA POBYT V RAKÚSKU
V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.
Základný harmonogram tejto výzvy je:

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V platnosti sú nové podmienky pre podávanie projektových žiadostí. V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcich kategóriách:

Základný harmonogram tejto výzvy je:

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (https://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia).
V prípade záujmu kontaktujte vedúcu katedry prof. Ing. Danielu Perdukovú, PhD.


.:: Pridané 11.09.2018
ŠTIPENDIJNÝ POBYT NA KUBE
Na základe dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky bude možné v akademickom roky 2019/2020 absolvovať štipendijný pobyt na Kube, pričom štúdium, ako aj celkový pobyt na Kube, vrátane cestovných nákladov, budú hradené kubánskou stranou.
Predpokladaný nástup kandidátov by bol v 3. a 4. štvťroku 2019 (najskôr však od septembra 2019), resp. v 1. štvrťroku 2020 - v závislosti od akceptácie kubánskej strany.
Preferuje sa znalosť španielskeho jazyka, možnosti štúdia v anglickom jazyku sú limitované. Minimálna dĺžka štipendijného pobytu je jeden mesiac, pričom nie je možné študentov vyslať na celé štúdium, resp. na ukončenie štúdia v rámci záverečného ročníka.
V prípade záujmu kontaktujte vedúcu katedry prof. Ing. Daniele Perdukovej, PhD. do 25.9.2018.


.:: Pridané 22.01.2018
ERAZMUS+ NA UNIVERZITE V NOVOM SADE V LETNOM SEMESTRI 2017/2018
Možnosť štúdia v rámci projektu Erasmus + na Univerzite v Novom Sade v letnom semestri 2017/18

Katedra rámci uvedeného projektu spolupracuje s pracoviskom Department of Power, Electronics & Telecommunication Engineering, Faculty of Technical Sciences, Universityof Novi Sad. Pre štúdium na tomto pracovisku sú na letný semester 2017/18 ešte voľné 2 miesta pre študentov a jedno pre doktorandov. Využite túto možnosť študovať v zahraničí – získať nové vedomosti a jazykové zručnosti v angličtine, i spoznať nových ľudí a krajinu.
Bližšie informácie o možnostiach mobility podá doc. V. Fedák. Konkrétne informácie o študijnom programe a študijných predmetoch poskytne Ing. K. Kyslan, PhD., ktorý na uvedenom pracovisku pôsobil v ZS 2017/18.

Do úvahy prichádza tiež možnosť zúčastniť sa tejto mobility pre študentov Katedry elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI.

Základné informácie o partnerskej inštitúcii:
Nový Sad s cca 340 000 obyvateľmi je druhé najväčšie mesto v Srbsku (po Belehrade), nachádzajúce sa na brehu rieky Dunaj. Je hlavným mestom v autonómnom kraji Vojvodina (historické územie na severe Srbska) a je centrom vojvodinských Slovákov. V Novom Sade (ako aj vo Vojvodine) sa vedľa srbského jazyka používa ešte i maďarčina, slovenčina a rusínčina.
Univerzita v Novom Sade (UNS) má viac ako 14 fakúlt a 50.000 študentov. Týmto rozsahom je jedným z najväčších vzdelávacích a výskumných centier v strednej Európe.
Zoznam predmetov prednášaných v angličtine: http://mobility.ftn.uns.ac.rs/en/?page_id=533 (tento zoznam sa ešte upresňuje a rozširuje).
Akademickým partnerom z UNS je Prof. Vladimir Katić, vedúci odd. Chair of Power Electronics and Converters a prodekan fakulty.


.:: Pridané 21.03.2017
ERASMUS+ 2017
V rámci výmenného programu ERASMUS+, uzavrela naša katedra zmluvu s partnerským pracoviskom University of Novi Sad Srbsko, Faculty of Technical Sciences, Department of Power, Electronic and Telecommunication Engineering (Chair of Power Electronics and Converters)
V rámci tejto spolupráce je plánovaná mobilita 3 študentov na 3 mesiace v zimnom semestri ZS 2017/18 v bakalárskom aj inžinierskom stupni štúdia. Štúdium bude prebiehať v anglickom jazyku a výber záujemcov bude uskutočnený v prvej polovici apríla 2017. Využite preto túto možnosť rozšíriť si svoj obzor, získať nové vedomosti, spoznať nových ľudí i zdokonaliť sa v cudzom jazyku.
Ďalšie informácie nájdete TU, prípadne ich záujemcom poskytne doc. Viliam Fedák, KEM, u ktorého sa môžete predbežne prihlásiť.


.:: Pridané 23.02.2017
DEŇ KARIÉRY 2017
V poradí 11. ročník „Dňa kariéry“ na Technickej univerzite v Košiciach sa uskutoční formou klasického veľtrhu v stredu 1. marca 2017 v Univerzitnej knižnici (UK). Využi jedinečnú príležitosť urobiť si vlastný prieskum trhu, vyspovedať zástupcov prestížnych firiem na 11. ročníku tohto eventu, ktorý vytvára priestor pre face2face komunikáciu študentov a firiem.
Sprievodná akcia: seminár Európsky inžinier „Premeň slovenský titul na celoeurópsky“ (15.00 – 17.00, UK)
Viac informácií o tejto akcii nájdete na: http://denkariery.tuke.sk


.:: Pridané 22.11.2016
DEŇ KARIÉRY 2016
Už 10. ročník akcie Deň kariéry sa uskutoční v stredu 23. novembra 2016 v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE. Využite jedinečnú príležitosť urobiť si vlastný prieskum trhu, vyspovedať zástupcov prestížnych firiem na 10. ročníku tejto akcie, ktorá vytvára priestor pre priamu komunikáciu študentov a firiem.
Viac informácií o tejto akcii nájdete na:
http://denkariery.tuke.sk/
https://www.facebook.com/events/1048527218592000


.:: Pridané 09.08.2016
ŠKOLENIE EGE PRE ŠTUDENTOV ELEKTROTECHNICKÝCH ODBOROV
V termíne 8.-9.9.2016 sa uskutoční školenie firmy EGE pre študentov elektrotechnických odborov. Školenie sa uskutoční v sídle firmy EGE, spol. s.r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice. Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 5.9.2016 na email: pruchova@ege.cz. Viac informácií o programe školenia nájdete v letáku.


.:: Pridané 23.03.2016
PREDNÁŠKA FIRMY SPINEA S.R.O.
Dňa 5.4.2016 (utorok) o 11:00 hod. sa na Katedre elektrotechniky a mechatroniky v laboratóriu L215 uskutoční prednáška firmy SPINEA s.r.o. so sídlom v Prešove. Prednáška bude zameraná na možnosti uplatnenia absloventov študijného programu Elektrotechnické systémy vo firme SPINEA s.r.o. a na odborné stáže pre študentov.
Študenti sa budú môcť osobne stretnúť so zástupcami firmy a prekonzultovať otázky, ktoré ich budú zaujímať. Firma SPINEA s.r.o. dlhodobo spolupracuje s Katedrou elektrotechniky a mechatroniky, pričom výsledkom tejto spolupráce je zriadenie spoločného združeného laboratória pre podporu projektov aplikovoného výskumu a vývoja v oblasti pohonárskej o riadiacej techniky.


.:: Pridané 26.11.2015
PRAX U.S. STEEL KOŠICE
Spoločnosť U.S. Steel Košice, s.r.o. ponúka možnosť praxovať v USS Košice už počas štúdia na vysokej škole. Preto ak si študen štvrtého ročníka (ale aj ostatní študenti), zaujímaš sa o elektromotory, transformátory, systémy riadiacich centier obrábacích a tvárniacich zariadení a chceš praxovať a získať pracovné súsenosti v podmienkach U.S. Steel Košice, kontaktuj emailom alebo osobne vedúcu katedry prof. Ing. Danielu Perdukovú, PhD. Informácie o možnostiach stáží v U.S. Steel Košice nájdeš aj na stránke www.usske.sk/students/inter-s