en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Inžinierske štúdium

Priemyselná elektrotechnika

Profil absolventa:

Pre absolventa inžinierskeho študijného programu Priemyselná elektrotechnika je charakteristické, že okrem úplného druhostupňového vysokoškolského vzdelania získa poznatky o princípoch, funkcii a využívaní elektrotechnických zariadení, poznatky zamerané na teóriu elektrických strojov, prístrojov, pohonov a pohonárskych komplexov, poznatky o činnosti a riadení elektrotechnických systémov a systémov pracujúcich so spätnou väzbou, poznatky o prvkoch umelej inteligencie a o fyzikálnych dejoch, odohrávajúcich sa v materiáloch. Absolvent ovláda a využíva počítačové siete, vizualizačné produkty, informačné a komunikačné technológie na zabezpečenie výrobného a riadiaceho procesu, je oboznámený aj s princípmi riadenia ekonomických systémov, podnikania, manažmentu a riadenia kolektívu, chápe spoločenské, morálne, etické a právne súvislosti získanej profesie. Na základe získaných vedomostí je absolvent schopný nachádzať a tvoriť vlastné možné riešenia problémov vyskytujúcich sa pri výskume a projektovaní elektrotechnických a elektromechanických systémov a zariadení, získané poznatky tvorivo aplikovať pri implementácii projektov do praxe, analyzovať predložené alternatívy riešenia a s podporou moderných matematických, diagnostických a simulačných metód nachádzať efektívne riešenia.

Absolventi študijného programu Priemyselná elektrotechnika sú pripravení pokračovať vo vedeckej príprave na rovnomennom 3. (PhD.) stupni vysokoškolského štúdia alebo vstúpiť do praktického profesionálneho života na rôznych stupňoch riadenia a výroby. Absolventi sa uplatnia predovšetkým ako tvoriví projektanti, výskumno-vývojoví pracovníci, koordinátori a manažéri pracovných tímov pri navrhovaní a vývoji moderných elektrických a elektromechanických systémov a taktiež pri riadení a zabezpečovaní prevádzky týchto systémov, ďalej v podnikoch zaoberajúcich sa stavbou strojov, prístrojov, zariadení a systémov spadajúcich do triedy elektrotechnických sústav a výrobou ich súčasti, ako aj v skúšobníctve a servise týchto sústav.

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 2. STUPŇA - INŽINIERSKE ŠTÚDIUM NA FEI TU V KOŠICIACH V AKADEMICKOM ROKU 2024/2025