en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Inžinierske štúdium

Elektrotechnické systémy

Dôležité termíny:

  • Termín podania prihlášky: 28.4.2017
  • Termín zasadnutia prijímacej komisie: 26.6.2017
  • Termín zaslania e-návratky: 20.7.2017

Profil absolventa:

Absolvent študijného programu Elektrotechnické inžinierstvo získa teoretické vedomosti z vybraných častí matematiky a fyziky, poznatky o princípoch, funkcii a ekonomickom využívaní elektrotechnických a silnoprúdových zariadení a o ich vplyve na životné prostredie, vrátane jej konverzie na koncové formy, poznatky z oblasti silnoprúdovej elektrotechniky zameranej na teóriu elektrických strojov, elektrických prístrojov, pohonov a výkonovej elektroniky, o činnosti elektrických, magnetických lineárnych, kvázi lineárnych a nelineárnych systémov a systémov pracujúcich so spätnou väzbou.

Na základe získaných teoretických vedomostí bude absolvent schopný nachádzať a tvoriť vlastné možné riešenia problémov vyskytujúcich sa pri výskume a projektovaní elektrotechnických a silnoprúdových systémov a zariadení, získané poznatky tvorivo aplikovať pri implementácii riešených projektov do praxe, analyzovať predložené alternatívy riešenia a s podporou moderných matematických, diagnostických a simulačných metód nachádzať efektívne riešenia. Absolvent ovláda a využíva programovacie jazyky, databázové systémy, počítačové siete, vizualizačné produkty, využíva informačné a komunikačné technológie na zabezpečenie výrobného a riadiaceho procesu, je oboznámený s princípmi riadenia ekonomických systémov, podnikania, manažmentu a riadenia kolektívu, chápe spoločenské, morálne, etické a právne súvislosti získanej profesie.

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 2. STUPŇA - INŽINIERSKE ŠTÚDIUM NA FEI TU V KOŠICIACH V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018