en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Inžinierske štúdium

Priemyselná elektrotechnika - Elektrotechnické systémy

Dôležité termíny:

  • Termín podania prihlášky: 30.4.2022
  • Termín zasadnutia prijímacej komisie: 30.6.2022
  • Termín zaslania e-návratky: 21.7.2022

Profil absolventa:

Pre absolventa inžinierskeho študijného programu Priemyselná elektrotechnika - Elektrotechnické systémy je charakteristické, že okrem úplného druhostupňového vysokoškolského vzdelania získa poznatky o princípoch, funkcii a využívaní elektrotechnických zariadení, poznatky zamerané na teóriu elektrických strojov, prístrojov, pohonov a pohonárskych komplexov, poznatky o činnosti a riadení elektrotechnických systémov a systémov pracujúcich so spätnou väzbou, poznatky o prvkoch umelej inteligencie a o fyzikálnych dejoch, odohrávajúcich sa v materiáloch. Absolvent ovláda a využíva počítačové siete, vizualizačné produkty, informačné a komunikačné technológie na zabezpečenie výrobného a riadiaceho procesu, je oboznámený aj s princípmi riadenia ekonomických systémov, podnikania, manažmentu a riadenia kolektívu, chápe spoločenské, morálne, etické a právne súvislosti získanej profesie. Na základe získaných vedomostí je absolvent schopný nachádzať a tvoriť vlastné možné riešenia problémov vyskytujúcich sa pri výskume a projektovaní elektrotechnických a elektromechanických systémov a zariadení, získané poznatky tvorivo aplikovať pri implementácii projektov do praxe, analyzovať predložené alternatívy riešenia a s podporou moderných matematických, diagnostických a simulačných metód nachádzať efektívne riešenia.

Absolventi študijného programu Priemyselná elektrotechnika - Elektrotechnické systémy sú pripravení pokračovať vo vedeckej príprave na rovnomennom 3. (PhD.) stupni vysokoškolského štúdia alebo vstúpiť do praktického profesionálneho života na rôznych stupňoch riadenia a výroby. Absolventi sa uplatnia predovšetkým ako tvoriví projektanti, výskumno-vývojoví pracovníci, koordinátori a manažéri pracovných tímov pri navrhovaní a vývoji moderných elektrických a elektromechanických systémov a taktiež pri riadení a zabezpečovaní prevádzky týchto systémov, ďalej v podnikoch zaoberajúcich sa stavbou strojov, prístrojov, zariadení a systémov spadajúcich do triedy elektrotechnických sústav a výrobou ich súčasti, ako aj v skúšobníctve a servise týchto sústav.

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 2. STUPŇA - INŽINIERSKE ŠTÚDIUM NA FEI TU V KOŠICIACH V AKADEMICKOM ROKU 2022/2023