en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Základy robotiky

Cieľom predmetu "Základy robotiky" je zoznámiť študentov so súčasným stavom a vývojom v oblasti priemyselnej ,mobilnej a humanoidnej  robotiky, s vlastnosťami  robotov, a ich priemyselnými aplikáciami. Študent získa vedomosti z kinematickej analýzy robotov, ktorú tvorivým spôsobom využije pri návrhu aplikačných riadiacich algoritmov pohybu ramena robota a technologickej hlavice, získa znalosti z konštrukcie, návrhu, modelovania, riadenia a použitia robotov. Na svojom virtuálnom robote si precvičí základy programovania robotov ABB pomocou RobotStudia, ktoré  je postavené na virtuálnom riadiacom systéme  ABB (ABB VirtualController) , kópii skutočného softvéru, ktorý riadi roboty vo výrobe, s využitím reálnych robotických programov a konfiguračných súborov, identických s tými, ktoré sú využívané vo výrobe.

Stručná osnova predmetu:

 

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: