en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Doktorandské štúdium

Elektrotechnické systémy

Dôležité termíny:

  • Termín podania prihlášky: 2.6.2021
  • Termín konania prijímacej skúšky: 17.6.2021
  • Rozhodnutie o prijatí: do 17.7.2021

Profil absolventa:

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Elektrotechnické systémy dokáže vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dôraz sa kladie na to, aby absolvent získal hlboké znalosti jednak z niektorej z teoretických a tiež z niektorej z metodologických oblastí výkonovej elektroniky, akčných členov a pohonov, číslicovej elektroniky, systémov a metód automatického a inteligentného riadenia aplikovaných pri navrhovaní, konštruovaní a udržiavaní rozsiahlych technických riešení zahŕňajúcich elektrotechnické sústavy. Absolvent môže budovať vedeckú perspektívu v celej škále aplikácií zložitých elektromechanických systémov.

Absolvent doktorandského študijného programu elektrotechnické systémy ovláda vedecké metódy analýzy, modelovania a simulácie zložitých elektrotechnických systémov a má vybrané vedomosti zamerané na návrh a projektovanie najmodernejších elektromechanických zariadení ako aj na ich spojité, diskrétne a inteligentné riadiace systémy. Takto získané komplexné znalosti umožnia absolventovi analyzovať predložené alternatívy riešenia a s podporou moderných matematických, diagnostických a simulačných metód nachádzať efektívne riešenia pri navrhovaní, konštruovaní a udržiavaní rozsiahlych technických riešení zahŕňajúcich elektrotechnické sústavy.

Absolvent študijného odboru 2632 silnoprúdová elektrotechnika (3. stupeň) má hlboké teoreticko-metodologické vedomosti z kľúčových oblastí silnoprúdovej elektrotechniky na úrovni súčasného stavu svetového výskumu, tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi, vie analyzovať a riešiť neštandardné problémy informatického charakteru a riešenia aplikovať v praxi.

Absolvent študijného odboru 2632 silnoprúdová elektrotechnika (3. stupeň) získa schopnosť analyzovať neštandardné elektrotechnické systémy a problémy z hľadiska súčasného stavu výskumu.

Absolvent študijného odboru 2632 silnoprúdová elektrotechnika (3. stupeň) dokáže samostatne vedecky pracovať a viesť odborný a vývojový tím, sleduje najnovší vývoj vo svojej oblasti a celoživotne si dopĺňa svoje znalosti na úrovni súčasného stavu vo svete.

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 3. STUPŇA - DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM NA FEI TU V KOŠICIACH V AKADEMICKOM ROKU 2021/2022