en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Doktorandské štúdium

Elektrotechnické systémy

Dôležité termíny:

  • Termín podania prihlášky: 31.5.2017
  • Termín konania prijímacej skúšky: 14.6.2017
  • Rozhodnutie o prijatí: do 14.7.2017

Profil absolventa:

Absolvent doktorandského štúdia v odbore Silnoprúdová elektrotechnika získa poznatky založené na súčasnom stave vedeckého poznania a vlastnou tvorivou činnosťou prispeje k ich rozvoju ako aj k novým poznatkom v tomto odbore. Cieľom doktorandského štúdia je vychovať takého odborníka, ktorý bude mať nielen komplexné vedomosti, ale bude schopný obohatiť vedu a poznanie v oblasti „Silnoprúdová elektrotechnika“. Má schopnosť jasne formulovať vedecký problém, predmet a cieľ výskumu i vývoja v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky a riešiť naformulovaný problém s uvedomovaním si spoločenských, etických, právnych a ekonomických súvislostí vedeckej práce. Súčasťou jeho vedomostí sú aj experimentálne metódy výskumu, ovláda a vie pripraviť a uskutočniť vedecký experiment v laboratóriu aj in situ a pozná metódy vyhodnocovania získaných experimentálnych výsledkov. Absolvent je schopný jasne formulovať prínos výstupov z výskumu pre rozvoj vedného odboru, študijného odboru a pre elektrotechnickú prax.

Teoretické vedomosti:

Absolvent študijného odboru 5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika (3. stupeň) získa schopnosť analyzovať a riešiť neštandardné technické úlohy a problémy z hľadiska súčasného stavu výskumu. Absolvent študijného odboru 5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika (3. stupeň) dokáže samostatne vedecky pracovať a viesť odborný a vývojový tím, sleduje najnovší vývoj vo svojej oblasti a celoživotne si dopĺňa svoje znalosti na úrovni súčasného stavu vo svete. Navrhovaný študijný program je koncipovaný pre študentov, ktorí v priebehu inžinierskeho štúdia získali vynikajúce teoretické základy. Absolvent doktorandského štúdia v odbore 5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika získa poznatky založené na súčasnom stave vedeckého poznania a vlastnou tvorivou činnosťou prispeje k ich rozvoju ako aj k novým poznatkom v tomto odbore. Cieľom doktorandského štúdia je vychovať takého odborníka, ktorý bude mať nielen komplexné vedomosti, ale bude schopný obohatiť vedu a poznanie v oblasti teoretickej informatiky. Doktorand sa naučí správne charakterizovať a chápať javy a poznatky o týchto javoch, hľadať ich adekvátne modely a realizovať nové aplikácie v už uvedených špecifických disciplínach, vo vede, výskume a praxi. Predpokladom úspešného zvládnutia štúdia je schopnosť doktoranda abstraktne myslieť, jeho schopnosť nadobudnuté poznatky aplikovať a realizovať pri riešení technických problémov. Uplatní sa hlavne ako výskumný pracovník, vedecko-pedagogický pracovník v projekčných inštitúciách ako aj v priemysle pri riešení zložitých priemyselno-technologických úloh.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

Absolvent študijného programu si osvojí metódy a zásady vedeckej práce, dokáže vedecky formulovať a nachádzať riešenia problémov, uvedomuje si a zohľadňuje etické a spoločenské stránky vedeckej práce, technické a environmentálne aspekty nových materiálov a technológií, ako aj väzbu výskum -vývoj-výroba-použitie-recyklácia, dokáže výsledky svojej vedeckej práce prezentovať ústnou aj písomnou formou a novými elektronickými prostriedkami, je schopný samostatne riešiť výskumné problémy, spolupracovať so zahraničím a využívať svetovú odbornú literatúru.

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 3. STUPŇA - DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM NA FEI TU V KOŠICIACH V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018