en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Rada študijného programu

Rada študijného programu (ďalej Rada ŠP) v rámci procesov zabezpečenia kvality:

 • priebežne monitoruje a periodicky hodnotí príslušný ŠP a vypracúva jedenkrát ročne Správu o priebežnom monitorovaní a periodickom hodnotení ŠP;
 • vyhodnocuje odbornú úroveň ŠP v súlade so súčasnou úrovňou vedeckého poznania;
 • prerokúva zámer rozšírenia, zmeny a predĺženie oprávnenia uskutočňovať ŠP, ako aj zámer zrušiť ŠP z iniciatívy fakulty;
 • prerokúva a schvaľuje úpravu ŠP v rozsahu definície v § 2, písmena g) zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • prerokúva a schvaľuje so súhlasom dekana zmeny osôb zabezpečujúcich profilové predmety ŠP;
 • prerokúva a schvaľuje zmeny ŠP, ktoré nemajú zásadný vplyv na charakter ŠP (aktualizácia vyučujúceho, odporúčanej literatúry a hodnotenie predmetu a pod.);
 • vypracúva Vnútornú hodnotiacu správu ŠP o naplnení požiadaviek vyplývajúcich zo štandardov kvality ŠP na TUKE.

Rada ŠP je najmenej šesťčlenná a pozostáva z:

 • osoby zodpovednej za ŠP, ktorý je jej predsedom;
 • štyroch učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety v danom ŠP;
 • jedného zástupcu študentov za každý stupeň vzdelávania;
 • troch konzultantov ako zástupcov externých zainteresovaných strán alebo absolventov daného ŠP.

 Rada ŠP Aplikovaná elektrotechnika

Rada ŠP Priemyselná elektrotechnika