en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

L210/B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie

Laboratórium priemyselnej automatizície slúži pre praktickú výučbu študentov pri vývoji a tvorbe riadiacich a vizualizačných aplikácií so zameraním na využitie logických automatov (PLC) a moderných metód riadenia z oblasti umelej inteligencie (fuzzy riadenie a riadenie pomocou neurónových sietí).

Významnou podporou pre návrh, vývoj, simuláciu a realizáciu RT (Real Time) aplikácií fuzzy riadiacich systémov predstavuje Vývojové štúdio pre RT fuzzy systémy zakúpené v rámci projektov zo Štrukturálnych fondov EÚ (v cene cca 50 000 €). V rámci projektu KEGA bolo laboratórium v r.2008 sprístupnené ako virtuálne laboratórium riadenia technologických procesov programovateľnými automatmi založené na princípe vzdialeného prístupu používateľov k pracoviskám prostredníctvom Internetu.

Laboratórium slúži aj ako výskumné pracovisko pre riešenie úloh aplikovaného výskumu a úloh riešených na báze hospodárskych zmlúv pre prax zameraných predovšetkým na návrh a realizáciu riadiacich a vizualizačných systémov elektromechanických sústav na báze logických automatov.

Vedúci laboratória - Ing. Ján Bačík, PhD.

Vybavenie laboratória

Laboratórium je vybavené programovateľnými automatmi (PLC) B&R, vizualizačnými softvérmi (Control Web 7, Automation studio B&R), softvérom MATLAB pre modelovanie a simuláciu, fyzikálnymi modelmi elektromechanických systémov (model zásobníkov kvapaliny a sypkých materiálov, inverzného kyvadla, model pre riadenie prúdenia vzduchu, automatickej brány a pod.). Toto laboratórium poskytuje hardvérové aj softvérové vybavenie potrebné nielen na výučbu príslušných odborných predmetov ale aj riešenie záverečných prác alebo semestrálnych projektov.

V laboratóriu B225 sa vyučujú tieto predmety:


 Fotogaléria:

 

L210/B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie L210/B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie L210/B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie L210/B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie L210/B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie L210/B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie L210/B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie L210/B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie L210/B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie L210/B225: Laboratórium priemyselnej automatizácie