en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Študijný poradca

Študijným poradcom pre bakalársky študijný program Aplikovaná elektrotechnika inžiniersky študijný program Priemyselná elektrotechnika (ES) je na Katedre elektrotechniky a mechatroniky

Úlohou študijného poradcu je:

  • informovať študentov o štruktúre príslušného študijného programu, o možnostiach voľby predmetov a poskytovať im konzultácie pri zostavovaní ich osobných študijných plánov;
  • upozorňovať vedenie TUKE alebo fakulty na prípadné problémy vo výchovno-vzdelávacom procese;
  • spolupracovať so študijným oddelením fakulty pri riešení študijných záležitostí študentov.