en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Informácie o štúdiu

Katedra elektrotechniky a mechatroniky ponúka uchádzačom o štúdium v akademickom roku 2024/2025 štúdium v týchto akreditovaných študijných programoch, ktoré majú vysoké uplatnenie na trhu práce:

 

  • Termín podania prihlášky: 30.4.2024
  • Termín zasadnutia prijímacej komisie: 7.6.2024
  • Termín podania prihlášky: 30.4.2024
  • Termín zasadnutia prijímacej komisie: 30.6.2024
  • Termín zaslania e-návratky: 21.7.2024
  • Termín podania prihlášky: 30.5.2024
  • Termín konania prijímacej skúšky: 14.6.2024
  • Rozhodnutie o prijatí: do 14.7.2024

Podpora silnoprúdových študijných programov na Fakulte elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach spoločnosťou VSE:

 • Štipendijný a rozvojový program VSE Fellows podporuje nadaných študentov, ktorí spĺňajú podmienky a majú záujem o nástup do Trainee programu po ukončení štúdia. Podstatou programu je nielen finančné zabezpečenie študentov, ale aj ich rozvoj a odborná prax. Rozvojové aktivity sú smerované na odborné a osobnostné zručnosti a jazykové znalosti. Viac o podpore silnoprúdových študijných programov na Fakulte elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach spoločnosťou VSE sa dozviete na stránkach VSE.

Motivačné odborové štipendium aj pre prvákov denného bakalárskeho štúdia:

 • V akademickom roku 2020/2021 získalo vvyše 16 % najlepších študentov FEI TUKE motivačné odborové štipendium vo výške 1000 EUR. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR takto každoročne podporuje študentov, ktorí si vyberú tzv. perspektívny študijný odbor. V rámci študijných odborov poskytovaných na FEI TUKE boli do tejto skupiny zaradené všetky odbory bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktoré zo svojich zdrojov podporil aj dekan fakulty. Navyše, 10 % študentov FEI TUKE s vynikajúcimi výsledkami v oblasti štúdia, výskumu a vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti získalo prospechové štipendium v priemernej výške 680 EUR.

 

Ukážky vybraných prác našich študentov:

 

Uplatnenie absolventov v praxi:

Absolventi študijných programov PRIEMYSELNÁ ELEKTROTECHNIKA a APLIKOVANÁ ELEKTROTECHNIKA nachádzajú uplatnenie vo všetkých odvetviach priemyslu, najmä ako PLC programátori, procesní inžinieri automatizovaných liniek, vývojári hardvéru a softvéru pre embedded systémy a projektanti elektrozariadení. Najčastejší zamestnávatelia absolventov tohto študijného programu sú:

ANDRITZ Slovakia, s.r.o. (Humenné) Automatizačný inžinier
BSH Drives and Pumps, s.r.o (Michalovce) Software developer, Hardware developer, System Tester, Inžinier kvality vývoja elektroník
Johnson Controls International, s.r.o. (Lučenec) PLC programátor, Technik automatizačných zariadení
Kuenz SK, s.r.o. (Kechnec) Inžinier elektrotechnik vo výskume a vývoji
Kraftstorm, s.r.o. (Prešov) PLC programátor
National Instruments (SR a ČR) Aplikačný inžinier
PSS Svidník, a.s. Programátor riadiacich systémov
Spinea Technologies, s.r.o. (Prešov)

Špecialista na servopohony

Soenen Hendrik NV (Snina) Programátor .NET, Programátor PLC a CNC, Konštruktér AutoCAD, Servisný technik
UniPro Automation, s.r.o. (Košice) PLC programátor, Technik automatizačných zariadení
VUKOV Extra, a.s. (Prešov) PLC Programátor
Východoslovenská energetika, a.s. (Košice) Trainee program pre absolventov zameraný na obsadenie konkrétnych pozícií
ZŤS VVÚ Košice, a.s. Inžinier elektrotechnik vo výskume a vývoji, Programátor riadiacich systémov, Projektant elektro pre robotické systémy

 

Pre študentov nižších ročníkov sú v spolupráci s praxou pripravované letné stáže a brigády:

BSH Drives and Pumps, s.r.o platené stáže počas letných prázdnin, vypracovanie diplomových prác 
Bukóza Holding platená letná odborná prax, vypracovanie diplomových prác pre študentov 4. ročníka
 National Instruments 3 mesačná platená letná stáž
Semikron, s.r.o. (Vrbové) pravidelná platená letná stáž, flexibilný pracovný pomer, vypracovanie diplomových prác
U.S. Steel Košice platená letná stáž pre študentov 4. ročníka, štipendiá pre talentované deti študujúce na technických univerzitách
VSE, a.s. štipendijný a rozvojový program VSE Fellows pre študentov 4. a 5. ročníka
Kuenz SK, s.r.o. (Kechnec) platená letná odborná prax pre študentov 4. ročníka

 

Počas štúdia sú samozrejmosťou exkurzie vo vybraných výrobných podnikoch zamerané na možnosti uplatnenia absolventov študijných programov PRIEMYSELNÁ ELEKTROTECHNIKA a APLIKOVANÁ ELEKTROTECHNIKA. Viac informácií je možné nájsť na webových stránkach:

http://kem.fei.tuke.sk/sk/

https://www.facebook.com/kempage

https://www.youtube.com/channel/UC6i1xFHje50TKGGx03fTtiw/videos