en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Projekty KEGA

Zoznam riešených projektov KEGA:

P.č.

Názov projektu

Identifikačné číslo projektu podľa zmluvy

Názov programu

Dátum začiatku riešenia projektu

Dátum ukončenia riešenia projektu

Zodpovedný riešiteľ projektu

1.     

E-MLAB súbor originálnych laboratórnych pracovísk pre podporu a rozšírenie možností výskumno výučbových laboratórií v odbore Mechatronika

011TUKE-4/2013

KEGA

2013

2015

Perduková Daniela, prof. Ing., PhD.

2.     

Inovácia výučby riadenia mechatronických systémov

042TUKE-4/2012

KEGA

2012

2014

Lacko Milan, Ing., PhD.

3.     

Rozvoj zručností študentov pri riadení mechatronických sústav

103-039TUKE-4/2010

KEGA

2010

2011

Ďurovský František, doc. Ing., PhD.

4.     

Nové technológie vo výučbe predmetov z oblasti riadenia elektrotechnických a mechatronických systémov

006-005TUKE-4/2010

KEGA

2010

2012

Perduková Daniela, doc. Ing., PhD.

5.   

E-learningová multimediálna výučba predmetu Elektromagnetická kompatibilita

3/6388/08

KEGA

2008

2010

Kováčová Irena, prof. Ing. PhD.

6.   

Formovanie komunikačných kompetencií študentov vysokej školy

3/5240/07

KEGA

2007

2009

Ďurovský František, doc. Ing., PhD.

7.   

Virtuálne laboratórium riadenia technologických procesov programovateľnými automatmi

3/4196/06

KEGA

2006

2008

Perduková Daniela, doc. Ing., PhD.