en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Vizualizačné programy pre riadiace systémy

Vizualizačné programy pre riadiace systémy:

Študent získa základné vedomosti z oblasti vybraných metód umelej inteligencie,  prehľad o moderných technikách a spôsoboch ich aplikácií v oblasti fuzzy množín, umelých neurónových sietí a hybridných systémov. Oboznámi sa so zaujímavými a prakticky využiteľnými aplikáciami umelej inteligencie hlavne v oblasti inteligentného riadenia, modelovania systémov a predikcie.  Na základe získaných skúseností bude vedieť navrhnúť neurónovú sieť ako model alebo regulátor  a fuzzy regulátor pre vybrané systémy.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: