en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Bakalárske štúdium

Aplikovaná elektrotechnika

Profil absolventa:

V rámci štúdia študijného programu Aplikovaná elektrotechnika je kladený dôraz na spojenie teoretických a praktických zručností absolventa. Teoretické vedomosti sa upevňujú riešením výpočtových a simulačných zadaní. V rámci praktických zručností sa študent oboznamuje s technikou, s ktorou príde do styku v praxi. Jedná sa o merania na elektrických strojoch, prístrojoch a pohonoch, elektronické merania na meničoch pre výkonovú elektroniku, prácu s komerčnými meničmi pre elektrické pohony a ich nastavovanie, projektovanie elektrotechnických zariadení, programovanie logických automatov a vizualizáciu riadenia a pod. Súčasťou výučby sú aj exkurzie v priemyselných podnikoch na Slovensku a v zahraničí, kde má študent možnosť vidieť aplikácie teoretických vedomostí v praxi. Vďaka širšiemu záberu preberanej problematiky, jej vzájomnému prepojeniu a praktickému precvičeniu sú naši študenti vyhľadávaní zamestnávateľmi práve pre ich univerzálnosť a schopnosť systémového myslenia.

Okrem základných disciplín prírodovedeckého charakteru absolvent nadobudne znalosti:

 • z práce s výpočtovou technikou, vedomosti o programovacích technikách a programoch pre počítačové návrhy systémov
 • riadiacich systémoch a mikropočítačovom riadení
 • z mechaniky tak, aby rozumel činnosti mechanického podsystému, vedel popísať pracovné režimy a spolupracovať v tíme špecialistov rôznych profesií
 • z elektroniky, akčných členov, senzorov a systémov automatického riadenia
 • ekonomických, spoločenských a právnych vedách, ktoré poskytujú znalosti o podnikaní, o organizácii a manažmente a vedomosti z cudzích jazykov

Absolvent je schopný:

 • navrhovať časti elektromechanických sústav
 • riadiť riadenie elektromechanických sústav a implementovať ich v priemysle
 • analyzovať a riešiť problémy súvisiace s návrhom a servisom riadiacich systémov v automobilovom priemysle

Uplatnenie absolventov v praxi:

Absolventi nájdu uplatnenie v rôznych oblastiach priemyslu - všade tam, kde sa používajú systémy pohonárskej a automatizačnej techniky, predovšetkým:

 • pri zabezpečovaní prevádzky moderných elektrotechnických sústav, hlavne kontinuálnych výrobných systémov v rôznych odvetviach hospodárstva,
 • v podnikoch zaoberajúcich sa stavbou strojov, prístrojov a zariadení patriacich do triedy elektrotechnických sústav a výrobou ich súčastí,
 • v skúšobníctve, servise a pri vývoji týchto sústav a komplexov,
 • v automobilovom priemysle pri návrhu a servise elektronických riadiacich a dynamických systémov automobilov.

Dobré základy z prírodných a informatických disciplín umožňujú ľahlo a rýchlo sa adaptovať na zamestnanie v príbuzdných odboroch. Absolvent študijného programu má predpoklad pre pokračovanie v inžinierskom štúdiu v študijnom programe Priemyselná elektrotechnika, prípadne v príbuzných odboroch na FEI TU v Košiciach, prípadne na iných technických univerzitách.

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 1. STUPŇA - BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM NA FEI TU V KOŠICIACH V AKADEMICKOM ROKU 2024/2025