en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Bakalárske štúdium

Automatizované elektrotechnické systémy

Dôležité termíny:

 • Termín podania prihlášky: 28.4.2017
 • Termín zaslania výsledkov z externej časti maturity: 12.5.2017
 • Termín zasadnutia prijímacej komisie: do 9.6.2017

Profil absolventa:

Výučba v tomto študijnom programe pokrýva oblasť počítačovo riadených elektromechanických, elektrohydraulických a iných sústav, vyznačujúcich sa riadením pohybu ich častí a energetických iterakcií, transformáciami rôznych foriem energie s dôrazom na subsystémy prenosu informácií, riadenia a regulácie, ktorých základom je mikroprocesorové riadenie v reálnom čase. Absolventi majú možnosť profilácie na oblasť automobilovej techniky výberom voliteľných predmetov.

Okrem základných disciplín prírodovedeckého charakteru absolvent nadobudne znalosti:

 • z práce s výpočtovou technikou, vedomosti o programovacích technikách a programoch pre počítačové návrhy systémov
 • riadiacich systémoch a mikropočítačovom riadení
 • z mechaniky tak, aby rozumel činnosti mechanického podsystému, vedel popísať pracovné režimy a spolupracovať v tíme špecialistov rôznych profesií
 • z elektroniky, akčných členov, senzorov a systémov automatického riadenia
 • ekonomických, spoločenských a právnych vedách, ktoré poskytujú znalosti o podnikaní, o organizácii a manažmente a vedomosti z cudzích jazykov

Absolvent je schopný:

 • navrhovať časti elektromechanických sústav
 • riadiť riadenie elektromechanických sústav a implementovať ich v priemysle
 • analyzovať a riešiť problémy súvisiace s návrhom a servisom riadiacich systémov v automobilovom priemysle

Uplatnenie absolventov v praxi:

Absolventi nájdu uplatnenie v rôznych oblastiach priemyslu - všade tam, kde sa používajú systémy pohonárskej a automatizačnej techniky, predovšetkým:

 • pri zabezpečovaní prevádzky moderných elektromechanických, elektrohydraulických a iných sústav, hlavne kontinuálnych výrobných systémov a upravárenských liniek
 • pri modernizácii prevádzok s elektromechanickými systémami a zavádzaní nových riadiacich systémov
 • v podnikoch zaoberajúcich sa stavbou strojov, prístrojov a zariadení a výrobou ich súčastí
 • v skúšobníctve, servise a pri vývoji týchto sústav a komponentov
 • a automobilovom priemysle pri návrhu a servise elektronických riadiacich a diagnostických systémov automobilov

Dobré základy z prírodných a informatických disciplín umožňujú ľahlo a rýchlo sa adaptovať na zamestnanie v príbuzdných odboroch. Absolvent študijného programu má predpoklad pre pokračovanie v inžinierskom štúdiu v študijnom programe Elektrotechnické inžinierstvo, prípadne v príbuzných odboroch na FEI TU v Košiciach, prípadne na iných technických univerzitách.

 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 1. STUPŇA - BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM NA FEI TU V KOŠICIACH V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018