en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

prof. Ing. Pavol Fedor, PhD.

prof. Ing. Pavol Fedor, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

2. poschodie, B-blok, č.dv. B229
+421 55 602 2251, e-mail: pavol.fedor@tuke.sk


Odborná spôsobilosť:

 • Ing. (1980) – v odbore Technická kybernetika
 • CSc. (1986) – v odbore Elektrická trakcia a elektrické pohony
 • doc. (1988) – menovaný v odbore Silnoprúdová elektrotechnika
 • doc. (1996) – habilitovaný v odbore Silnoprúdová elektrotechnika
 • prof. (2006) - v odbore Elektrické stroje, prístroje a pohony

Oblasti odborného záujmu:

 • Aplikácie moderných nelineárnych metód riadenia v oblasti elektrických pohonov a technologických procesov s pohonmi, automatizované systémy riadenia,
 • Inteligentné metódy riadenia nelineárnych systémov (fuzzy modelovanie a riadenie).

Grantové projekty:

 • VEGA 1/4025/97, „Vývoj riadiacich algoritmov pre nelineárne a viacmotorové pohony“, 1997-1999. - zodpovedný riešiteľ
 • VEGA 1/0422/09, „Vývoj inteligentných metód riadenia mechatronických black-box systémov“, 2009-2011. - zodpovedný riešiteľ
 • APVV-16-0206, „Modulárny vývojový systém riadenia elektrárenských blokov na báze DCS“, 2017-2020. - zodpovedný riešiteľ
 • APVV-19-0210, „HIL emulator riadenia malych vodnych elektrartni" - zodpovedný riešiteľ

Projekty zo štrukturálnych fondov EÚ:

 • OP Výskum a Vývoj (ITMS kód projektu: 26220220029): Vývoj unikátneho nízkoenergetického statického zdroja pre elektrosystémy, 2010–2011 - zodpovedný riešiteľ

Spolupráca s praxou:

 • Rozvod lubrikácií Skloplast Trnava. V spolupráci s firmou REGULA a.s. Košice, r. 1995 – 1999.
 • Informačný systém Teplárne MAYTEX Liptovský Mikuláš . REGULA a.s. Košice, r. 1998.
 • Modernizácia dvojstolicového tandemu vo VSŽ – US STEEL Košice. V spolupráci s  DATAKON, r. 2000.
 • Vývoj riadiaceho systému vstrekovacieho lisu pre Energo Control Košice, s.r.o. Úloha realizovaná v roku 2004.
 • Riadenie tavného agregátu TA3 na výrobu sklených vlákien pomocou riadiaceho systému Delta V pre Skloplast Trnava. Úloha realizovaná v roku 2004.
 • Tester magnetickej spúšte ističov. Úloha realizovaná pre SEZ Krompachy v rokoch 2005-2006.
 • Tester tepelnej spúšte ističov. Úloha realizovaná pre SEZ Krompachy v rokoch 2006-2007
 • Jednoúčelový stroj pre nabíjanie kolíkov do puzdra ističov. Úloha realizovaná pre SEZ Krompachy v roku 2008.
 • Zariadenie pre hodinové skúšky ističov. Úloha realizovaná pre SEZ Krompachy v roku 2010.
 • Riadiaci SW pre riadiaci systém Dalmatic pre elektrárne Vojany. Úloha realizovaná pre fy Procesná automatizácia a.s. Košice v r. 2011.
 • Štúdia pre výber vhodnej metódy merania záťaže v práčke. Úloha realizovaná v roku 2018 pre fy BSH Drives and Pumps, s.r.o., Michalovce.
 • Štúdia pre návrh napájacích obvodov a ich topológie pre domáce spotrebiče. Úloha realizovaná v roku 2018 pre fy BSH Drives and Pumps, s.r.o., Michalovce.
 • SW pre riadenie testovacieho pracoviska výrobnej linky Magnetti Marelli. Úloha realizovaná v roku 2019 pre fy Kybernetika s.r.o. Košice.
 • Riadenie chemickej úpravne vody pre niklovú huť PuntaGorda, Kuba. Úloha realizovaná v roku 2019-2020 pre fy EnergoControl s.r.o., Košice.
 • Analýza firmvéru dosky PCU. Úloha realizovaná v roku 2020 pre fy Glunz & Jensen s.r.o., Prešov.
 • Testovacie pracovisko pohonov s BLDC motorom. Úloha realizovaná v roku 2020 pre fy BSH Drives and Pumps, s.r.o., Michalovce.
 • Návrh a realizácia komunikačného protokolu medzi PLC a mikroprocesorom. Úloha realizovaná v roku 2021 pre fy B+R Automatizace, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom.

Publikačná činnosť:

5 najvýznamnejších publikácií:

 • FEDOR P., PERDUKOVÁ D.: Použitie II. Ljapunovovej metódy v regulovaných elektrických pohonoch. Košice: Mercury Smékal, 1997, s. 89. ISBN 80-967 636-3-6.
 • BAČÍK, J., FEDOR, P., FEDÁK, V.: Development of Sensorial Subsystem Hardware for Mechatronic Systems. Elektronika Ir Elektrotechnika, Vol. 20, Issue 2, 2014, pp. 11-14. ISSN 1392-1215.
 • FEDOR P., PERDUKOVÁ D.: Model Based Fuzzy Control Applied to a Real Nonlinear Mechanical System. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering, Volume 40, Number 2 (2016), pp. 113-124, ISSN 2228-6187. DOI 10.1007/S40997-016-0005-9.
 • FEDOR P., PERDUKOVÁ D.: Use of fuzzy logic for design and control of nonlinear MIMO systems. The book: Modern Fuzzy control systems and Its Applications. IN TECH, 2017, p.377-397. ISBN 978-953-51-3390-2. DOI: 10.5772/65834.
 • FEDOR P., PERDUKOVÁ D., BOBER P., FEDOR M.: New Stable Non-Vector Control Structure for Induction Motor Drive. Applied Science, Vol.11, No.14, 6518, 2021. ISSN 2076-3417, DOI: 10.3390/app11146518.

Ocenenia:

 • Člen kolektívu, ktorému bola udelená cena za najlepší exponát výstavy „Vysoké školy SR vede a praxi“ za exponát s názvom „Viacprocesorový riadiaci systém pre technologické linky“ (1987)
 • Člen kolektívu, ktorému bola udelená „Cena Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy SR, za výrazné úspechy vo vedecko-výskumnej činnosti v oblasti výkonových polovodičových meničov a regulovaných pohonov (1988).
 • Vedúci diplomovej práce, ktorá získala 1. miesto v súťaži Werner von Siemens (r.2005).
 • Vedenie víťaznej práce ŠVOČ v celoštátnom a medzinárodnom kole (2008) a viacerých prác ŠVOČ , ktoré získali ocenenia na medzinárodných študentských vedeckých  konferenciách.

Iné:

 • Autor prihlášky vynálezu s realizačným výstupom, na ktorú bolo udelené  AO č. 24811 v r.1986.
 • Zlepšovací návrh: Perduková, D., Harčarufka, R., Fedor, P.: Rýchly simulačný program pre simuláciu pohonárskych komplexov. ZN č. 85/87, Košice 1987.
 • Patent č. 289110, udelený na základe patentovej prihlášky PP50044-2019,  Fedor, P., Perduková, D., Bober, P.: Zapojenie obvodu identifikácie rotorového toku a momentu asynchrónneho stroja.
 • Patentová prihláška  PP50061-2022, Fedor, P., Perduková, D., Bober, P.: Zapojenie obvodu univerzálneho stabilného regulátora dynamického systému.
 • Garant inžinierskeho študijného programu Automatizácia mechatronických systémov (2008-2020).
 • Garant študijného programu doktorandského štúdia Mechatronické systémy (2008-2020).
 • Garant pre habilitačné konanie a konanie pre vymenúvanie profesorov v odbore Mechatronika (2008-2020).
 • Chairman odborných sekcií na 4 medzinárodných konferenciách.
  •    Člen komisie pre obhajobu doktorandských dizertačných prác (TUKE, TU Žilina, VŠB-TU Ostrava).
 • Člen Vedeckej rady FEI TUKE 2011-2019.
 • Posudzovateľ zahraničných grantov (agentúra GAČR).
 • Predseda a člen medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie SCYR.
 • Člen redakčnej rady časopisu FEI TU v Košiciach Acta Electrotechnica et Informatica.
 • Recenzent časopisov: IEEE Transactions on Industrial Informatics, The Arabian Journal for Science and Engineering (AJSE), Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering – IJEE (Iran University of Science & Technology), IEEE Access, Energies (MDPI Publisher), Applied Sciences (MDPI Publisher), Acta Electrotechnica et Informatica (FEI TUKE), Advances in Electrical and Electronic Engineering (VŠB TU Ostrava), Elektroenergetika Journal (FEI TUKE).