en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

doc. Ing. Želmíra Ferková, CSc.

doc. Ing. Želmíra Ferková, CSc.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

2. poschodie, B-blok, č.dv. B206
+421 55 602 2275, e-mail:


Odborná spôsobilosť:

 • Ing. (1982) – Vysoká škola technická v Košiciach, odbor Silnoprúdová elektrotechnika
 • CSc. (1994) – Technická univerzita v Košiciach, odbor Elektrické stroje a prístroje
 • doc. (2006) – Technická univerzita v Liberci, odbor Technická kybernetika

Oblasti odborného záujmu:

 • Konštrukcia elektrických strojov. (asynchrónne stroje, stroje s permanentnými magnetmi, Spínané reluktančné stroje, synchrónne reluktančné stroje
  http://www.cagmotors.eu/en/motory-s-velmi-vysokou-ucinnosti/
 • Simulácie elektrických strojov (program: Matlab, Simplorer)
 • Výpočty magnetických polí metódou konečných prvkov ( program: ANSYS)
 • 3D modelovanie (program :Creo)
 • Použitie genetických algoritmov v el. pohonoch

Riešené projekty pre prax:

 • Určenie radiálnej sily jednofázového motora, technická štúdia pre BSH Drives and pumps s.r.o. Michalovce ,2005 -zodpovedný riešiteľ
 • Návrh na riešenie bezskrutkových svoriek, technická štúdia pre SEZ a.s. Dolný Kubín, august 2005. (Ž.Ferková, J.Laboš, M.Mantič) – zodpovedný riešiteľ
 • Výpočet vplyvu uloženia na ťahovú silu bremenového elektromagnetu na žeriave . Technická štúdia, 2007, USS Košice. (Ž.Ferková, K.Kubín) – zodpovedný riešiteľ
 • Výpomoc pri diagnostických meraniach na 4 ST ,2008,USS Košice – zodpovedný riešiteľ
 • Technická pomoc pri riešení problémov s pohonmi VT DZ SVa . 2008, USS Košice. (Ž. Ferková, T. Bugár, P. Keusch) -zodpovedný riešiteľ
 • Výpomoc pri určení príčiny poruchy a diagnostických meraniach na 4. Stolici 5STT. Konzultácie o možných príčinách nesymetrického iskrenia jednosmerného cudzobudeného motora 5MS9. 2010, USS Košice – zodpovedný riešiteľ
 • Technická pomoc/konzultácia/ pre havarijnú opravu VN statora a posúdenie ďalšieho prevádzkovania synchrónneho stroja, 2014, U.S.Steel košice - zodpovedný riešiteľ
 • Technická pomoc/konzultácie pre určenie príčin havárii  jednosmerných motorov ČKD pre hlavný pohon stolíc hotovného poradia TŠP 1700 v Teplej valcovni, 2016 - zodpovedný riešiteľ
 • Výpočet magnetického poľa ARC katódy, STATON , s.r.o. Turany , -zodpovedný riešiteľ.
 • Návrhy rady rotorov synchrónnych reluktančných motorov s výkonom od 750W do 15000W pre firmu CAG Electric machinery, 2016-2017 - zodpovedný riešiteľ.
  http://www.cagmotors.eu/en/motory-s-velmi-vysokou-ucinnosti/
 • Návrh pohonu s BLDC s vonkajším rotorom, 2017-2018, pre firmu CAG Electric Machinery- zodpovedný riešiteľ (riešiteľský kolektív: Ferkový, Pástor,Kyslan, Lacko)
 • Prepočty magnetických obvodov synchtónnych reluktančných motorov 2018, CAG  - zodpovedný riešiteľ
 • Zaťažovacie skúšky synchrónnych reluktančných motorov 2020 CAG - zodpovedný reiašiteľ

Riešené projekty :

Zodpovedná riešiteľka:

 • Multifzyikálne výpočty v elektrických pohonoch. Projekt Česko-slovenskej medzivládnej vedecko-technickej spolupráce (doba riešenia: 2014-2015)
 • Elektromagnetické pohony malých a stredných výkonov v mechatronike. Česko-slovenská medzivládna vedecko-technická spolupráca, medzi TU-KEPM Košice a TU-KEL Liberec (2006 – 2007)

Členka riešiteľského kolektívu:

 • Elektrický pohon s reluktančným motorom .Výskumná úloha č. E-fak 1/86-II (1986 – 1987)
 • Elektrický pohon so spínaným reluktančným motorom Výskumná úloha A 06-124-808/DÚ 01 (1988 – 1989)
 • Moderné typy striedavých pohonov .Výskumná úloha inštitucionálneho výskumu č.4154 (1993)
 • Špeciálne elektrické pohony malého výkonu. Výskumná úloha č. I 42152 (1994 – 1996)
 • Riadenie viacmotorových elektromechanických systémov Výskumný projekt VEGA č. 1/3203/96 (1998)
 • Kompenzácia a aktivácia odstredivých síl vibračných zariadení pomocou elektropohonu Výskumný projekt VEGAč.1/6052/99 (1999 – 2001)
 • Vývoj špeciálnych elektrických strojov pre priemyselnú automatizáciu Výskumný projekt VEGA č.1/8127/01 (2002)
 • Moderné metódy riadenia mechatronických systémov .Výskumný projekt VEGA č.1/69277/02 (2002 – 2004)
 • Inteligentné mechatronické systémy . Výskumný projekt VEGA projektu č.1/2177/05 (2005 – 2007)
 • Sofistikované procesy a produkty podporujúce exportnú výkonnosť odvetvia elektrotechniky SR . Projekt štátneho programu výskumu a vývoja č. 2003 26 028 OA 04 : , čiastková úloha 03 (2003 – 2005)
 • Malé a miniatúrne elektromagnetické pohony v mechatronike. Projekt č.023, Česko-slovenská medzivládna vedecko-technická spolupráca medzi KEPM FEI TU Košice a TU-KEL Liberec (2004 – 2005)
 • Výskum a vývoj novej generácie elektrických lineárnych pohonov s vysokou presnosťou polohovania. Výskumný projekt APVV-99-031205 (2006-2008, koordinátor EVPU a.s. Nová Dubnica)
 • Zavedenie novej technológie na výrobu prúdových chráničov s nadprúdovou ochranou Projekt: APVT-99-P04705. Koordinátor projektu SEZ Krompachy (2005 – 2007 )
 • Virtuálne laboratórium riadenia mechatronických systémov -KEGA č.3/5240/07 (2007 – 2009)
 • Výskum vlastností malých elektrických motorov pri neharmonickom napájaní. APVV -0510-06 (2007 – 2010)
 • Vývoj unikátneho nízkoenergetického statického zdroja pre elektrosystémy . ITMS 26220220029, Štrukturálne fondy EÚ ERDF, výzva OPV a V-2008/2.2/01-SORO a prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja (2010 – 2011)
 • Modulárny výkonový menič pre kompaktné aktuátory s presnou prevodovkou APVV-15-0750 (2016-2020)
 • Inteligentný pohon s 5-fázovým esynchrónnym motorom APVV-16-0270 (2017-2021)

Publikačná činnosť:

Najvýznamnejšie publikácie:

 • Ferková Ž.: Accuracy of Simulation of the Switched Reluctance Motor Using Linearization. PEMC 98 Prague, pp.86-88
 • Ferková Ž., Zboray L.: Model of the switched reluctance motor with sensorless control. Acta Technica CSAV 48, pp 301-311 (2003), ISSN 0001-7043.
 • Ferková Ž., Kubín K., Károľ J.: Simulácia dynamického správania sa mechanizmu ističa, EE Časopis pre elektrotechniku a energetiku, Vol.10, 2004, pp. 128-130 ISSN 1335-2547 (in Slovak)
 • Ferková Ž., Fedor J., Dupej J.: Vplyv rozloženia magnetického poľa na komutáciu jednofázového komutátorového motora. Elektrotechnika v praxi 2004, ČR, pp. 44-45, ISSN 0862-9730.
 • Ferková Ž.: Model of the SRM with sensorless control based on the phase current evaluation. In: ISEM 2006 : 14. International symposium on electric machinery in Prague: 6.-7. September 2006. Prague: Czech technical university, 2006. p. 52-58. ISBN 80-01-03548-4.
 • Ferková Ž., Zboray L.: Optimal switching angles of a switched reluctance motor. In: Acta Technica CSAV. vol. 53, no. 3 (2008), p. 211-218. ISSN 0001-7043.
 • Ferková Ž., Kubín K.: Analýza dôsledkov imperfektnej manipulácie s bremenových elektromagnetom. Zdvihací zařízení v teorii a praxi, Elektronický odborný časopis o konstrukci a provozu zdvihacích, manipulačních a transportních zařízení a dopravních prostředků. no. 2 (2008), p. 9-13. Internet: ISSN 1802-2812.
 • Ferková Ž., Ďurovský F., Zboray L.: Použitie genetických algoritmov v elektrických pohonoc . Vydavateľ: Technická univerzita v Košiciach, rok vydania: 2009, ISBN 978-80-553-0321-5.
 • Ferkovaá Ž.,Suchý Ľ., Bober P.:Comparison of 6/4 and 12/8 switched reluctance motor models using direct torque control with torque lookup table. https://doi.org/10.1007/s00202-019-00775-z... - 2020.  Electrical Engineering : Archiv für Elektrotechnik. Roč. 102, č. 1 (2020), s. 75-83 [print]. - ISSN 0948-7921
 • Bober P., Ferková Ž.Firing angle adjustment for switched reluctance motor efficiency increasing based on measured and simulated data http://dx.doi.org/10.1007/s00202-021-01346-x... - 2022. Electrical Engineering : Archiv für Elektrotechnik.

Iné aktivity:

 • členka technicko-normalizačnej komisie TNK č.30 Elektrické stroje točivé
 • členka IEEE