en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

doc. Ing. František Ďurovský, PhD.

doc. Ing. František Ďurovský, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

2. poschodie, B-blok, č.dv. B214
+421 55 602 2267, e-mail: frantisek.durovsky@tuke.sk


Odborná spôsobilosť:

 • Ing. (1983) – odbor Silnoprúdová elektrotechnika
 • CSc. (1993) – odbor Elektrická trakcia a elektrické pohony
 • doc. (2009) – odbor Elektrotechnika

Oblasti odborného záujmu:

 • Moderné metódy riadenia elektrických pohonov a mechatronických systémov (nelineárne riadenie a pozorovatele, stavové riadenie, aplikácia genetických algoritmov, emulátory záťažových momentov)
 • Regulácia technologických liniek
 • Automobilová elektrotechnika a mechatronika

Riešené projekty:

 • Modulárny výkonový menič pre kompaktné aktuátory s presnou prevodovkou. Projekt APVV-15-0750. (2016-2020). Zodpovedný riešiteľ.
 • Výskum výkonových polovodičových meničov s vysokou účinnosťou premeny elektrickej energie. Projekt APVV-0185-10. (2011-2014). Spoluriešiteľ.
 • Výskum modulov pre inteligentné robotické systémy. Projekt OPVaV: ITMS 26220220141. ZTS VVÚ Košice. (2011-2014).
 • Centrum excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky. Projekt OPVaV: ITMS 2622010055. (2009-2013).
 • Výskum výkonových polovodičových meničov pre priemyselné a elektroenergetické aplikácie. Projekt VEGA 1/0099/09: (2009-2011). Spoluriešiteľ.
 • Nový istič do 63A a zariadenia na hodinové skúšky ističov. Projekt APVV -0287-07. Riešiteľ SEZ Krompachy. (2008-2010). Spoluriešiteľ.
 • Rozvoj zručností študentov pri riadení mechatronických sústav. Projekt KEGA 103-039TUKE-4/2010. (2010-2011). Zodpovedný riešiteľ.
 • Virtuálne laboratórium riadenia mechatronických systémov. Projekt KEGA 3/5240/07. (2007-2009). Zodpovedný riešiteľ.
 • Testovacie zariadenia na kontrolu a nastavenie tepelnej a magnetickej spúšte ističov. Projekt APVT-20-P03105. (2006-2008). Spoluriešiteľ.
 •  Efektívne využitie obnoviteľných zdrojov energie pomocou moderných výkonových polovodičových meničov a špeciálnych elektrických strojov. Grantová úloha VEGA 1/2178/05. (2006-2008). Spoluriešiteľ.
 • Dobudovanie unikátneho pracoviska „Laboratória automobilovej elektroniky“. Rozvojový projekt MŠ SR. (2006). Zodpovedný riešiteľ.
 • Inteligentné mechatronické systémy. Grantová úloha VEGA č. 1/2177/05. (2005-2007). Spoluriešiteľ.
 • Moderné metódy riadenia mechatronických systémov. Grantová úloha VEGA č.1/69277/02, (2002- 2004). Spoluriešiteľ.
 • ELINA – Training in Electrical Engineering for Industry Automation, Leonardo da Vinci SK/98/2/05381/PI/II.1.1.c/CONT, 2000–2001.
 • Výskumná úloha P7-25/2 U.S.Steel Košice „Simulácia valcovacích procesov na 4ST a 5ST pomocou matematických modelov“. (1999-2001). Spoluriešiteľ.

Spolupráca s praxou:

 1. Návrh riadenia pohonov na dodávku priemyselnej vody pre U.S.Steel Košice. Pre Siemens Large Drives. 2022.
 2. Úprava riadenia pohonov Výstupného úseku linky PZ2 v U.S.Steel Košice. Pre Datakon Košice, 2020-2021.
 3. Riadenie pohonu bubnových nožníc. Pre Datakon Košice, 2016.
 4. Skúšobný stand pre meranie aktuátorov. Pre ZTS VVÚ, a.s. Košice. 2011.
 5. Tester pre hodinové skúšky ističov pre SEZ Krompachy. 2008-2010 (v rámci APVV 0287-07).
 6. Riadenie pohonov priečne deliacej linky pre Atenic Commerce, d.o.o. Čačak (Srbsko). Subdodávka pre fy Kybernetika, s.r.o.Košice. 2008.
 7. Riadenie pohonu letmých nožníc na hrubej deliacej linke DZ Teplá valcovňa U.S.Steel Košice. Subdodávka pre fy Kybernetika, s.r.o.Košice. 2007.
 8. Pohon vertikálneho lámača okovín na prípravnom poradí TŠP U.S.Steel Košice. Subdodávka pre fy Kybernetika, s.r.o. Košice. 2007.
 9. Tester tepelnej spúšte ističov pre SEZ Krompachy. Člen kolektívu. r.2006-2007.
 10. Tester magnetickej spúšte ističov pre SEZ Krompachy. Člen kolektívu. r.2004-2005.
 11. Modernizácia meničov a riadenia Navíjačky č.3 pre U.S.Steel Košice. Subdodávka pre fy.Siemens. Člen kolektívu. r.2005.
 12. Modernizácia meničov a riadenia súboru Odsuvné cesty navíjačiek pre DZ Teplá valcovňa U.S.Steel Košice. Subdodávka pre fy.Siemens. Člen kolektívu. r.2005.
 13. Tester tepelnej spúšte ističov pre SEZ Krompachy. Člen kolektívu. r.2004-2005
 14. Pozdĺžna deliaca linka dynamoplechov DN3. DZ Studená valcovňa, U.S.Steel Košice. Subdodávka pre fy.Siemens. Člen kolektívu. r.2004.
 15. Pozdĺžna deliaca linka oceľových plechov valcovaných za tepla. DZ Teplá valcovňa, U.S.Steel Košice. Subdodávka pre fy.Siemens. Člen kolektívu. r.2003-2004.
 16. Modernizácia pohonov turboexhaustorov na D.Z. Vysoké pece, U.S.Steel Košice. Subdodávka pre fy.Siemens. Člen kolektívu. r.2001-2003.
 17. Modernizácia meničov a riadenia Navíjačky č.2 pre DZ Teplá valcovňa U.S.Steel Košice. Subdodávka pre fy.Siemens. Člen kolektívu. r.2002.
 18. Modernizácia riadenia pohonu rezacieho stroja papiera v SCP Ružomberok. Subdodávka pre fy.Siemens. Člen kolektívu. r.2001.
 19. Technické analýzy pohonárskej techniky.
 20. Združené laboratórium pre integrované mechatronické moduly pre adaptívne pohony (IMMAP). Vedúci laboratória. Zriaďovatelia: Technická univerzita Košice, FEI, ZTS VVÚ Košice, a.s., Spinea, s.r.o. Prešov.

Publikačná činnosť:

Najvýznamnejšie publikácie:

 • Kyslan, K. - Rodič, M. - Suchý, Ľ. - Ferková, Ž. - Ďurovský, F.: Industrial controller-based dynamometer with dynamic emulation of mechanical loads. Spôsob prístupu: https://link.springer.com/article/10.1007/s00202-017-0626-z... - 2017. In: Electrical Engineering. Vol. 99, no. 4 (2017), p. 1245-1254. - ISSN 0948-7921.
 • Kyslan, K.-Ďurovský,F.: Dynamic Emulation of Mechanical Loads - An Approach Based on Industrial Drives’ Features / - 2013.In: Automatika : Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications. Vol. 54, no. 3 (2013), p. 356-363. - ISSN 1848-3380  Spôsob prístupu: https://automatika.korema.hr/index.php/automatika/article/view/184.
 • Balogh, T.- Fedák, V.- Ďurovský,F.: Modeling and simulation of the BLDC motor in MATLAB GUI. 2011.In: ISIE 2011 : 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics : proceedings : Gdańsk, Poland, 27-30 June, 2011. - Gdansk : University of Technology, 2011 P. 1403-1407. - ISBN 978-1-4244-9311-1.
 • Ferková, Ž.-Ďurovský, F.-Zboray,L: Použitie genetických algoritmov v elektrických pohonoch. 1. vyd. Košice TU, FEI, 2009. 117 s. ISBN 978-80-553-0321-5.0%).
 • ĎUROVSKÝ, F. - ZBORAY, L. - FERKOVÁ, Ž.: Computation of rolling stand parameters by genetic algorithm. In: Acta Polytechnica Hungarica. vol. 5, no. 2 (2008), p. 59-70. ISSN 1785-8860.
 • FETYKO, J. - ĎUROVSKÝ, F. - FEDÁK, V.: Motion Control of Steel Sheet Shears with Rocking Knife Mechanism. In: EPE-PEMC 2008: 13th International Power Electronics and Motion Control Conference : Poznaň,  2008.
 • ĎUROVSKÝ, F. - VIDIŠČAK, M. - ČVERČKO, J.: On-line cold mill rolling force model for tandem mill. In: EDPE '03 : International conference on electrical drives and power electronics, 24-26 September, 2003, The High Tatras, Slovak Republic : Proceedings. Košice : Mercury-Smékal, 2003. s. 545-550. ISBN 80-89061-77-X
 • ZBORAY, L. - ĎUROVSKÝ, F. - TOMKO, J.: Regulované pohony. Košice : Vienala, 2000. 341 s.
 • ĎUROVSKÝ, F.: State control of an induction motor with non-linear observer. In: Journal of Electrical Engineering. roč. 50, č. 7-8 (1999), s. 173-177. ISSN 1335-3632.
 • ZBORAY, L. - ĎUROVSKÝ, F.: Stavové riadenie elektrických pohonov. Košice : Vienala, 1995. 190 s. ISBN 80-967 249-1-6