en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Mechatronika vozidiel

Mechatronika vozidiel:

Študent získa informácie o princípoch činnosti hlavných mechatronických systémoch vozidla, ich simulačných modeloch, a oboznámi sa so simulačnými nástrojmi používanými v tejto oblasti, vrátane real-time simulátorov a ich zapojením do riadiaceho systému vozidla. Získa základné vedomosti a praktické skúsenosti s analýzou, návrhom, meraním a diagnostikou na komunikačných zberniciach CAN a LIN vo vozidle.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: