en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

prof. Ing. Daniela Perduková, PhD.

prof. Ing. Daniela Perduková, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

2. poschodie, B-blok, č.dv. B201
+421 55 602 2256, e-mail:


Odborná spôsobilosť:

 • Ing. (1984) – v odbore Technická kybernetika
 • CSc. (1995) – v odbore Elektrická trakcia a elektrické pohony
 • doc. (2004) – v odbore Elektrické pohony
 • prof. (2011) - v odbore Mechatronika

Oblasti odborného záujmu:

 • Moderné metódy riadenia mechatronických systémov (II.Ljapunovova metóda, fuzzy modelovanie a riadenie)
 • Riadiace a vizualizačné systémy technologických liniek
 • Implementácia moderných informačných a komunikačných technológií do pedagogického procesu

Grantové projekty:

 • VEGA 1/4025/97, „Vývoj riadiacich algoritmov pre nelineárne a viacmotorové pohony“, 1997-1999, riešiteľ
 • VEGA 1/9033/02, „Moderné metódy identifikácie a riadenia priemyselných systémov“, 2002-2004, riešiteľ
 • VEGA 1/9277/02, „Moderné metódy riadenia mechatronických systémov“, 2002-2004, riešiteľ
 • VEGA 1/2177/05, „Inteligentné mechatronické systémy“, 2005-2007, riešiteľ
 • APVT-20-P03105, „Testovacie zariadenie na kontrolu a nastavenie tepelnej a magnetickej spúšte ističov“, 2005-2007, riešiteľ
 • KEGA 3/4196/06, „Virtuálne laboratórium riadenia technologických procesov“, 2006 – 2008, zodpovedný riešiteľ
 • VEGA 1/0422/09, „Vývoj inteligentných metód riadenia mechatronických black-box systémov“, 2009-2011, riešiteľ
 • APVV-0287-07, „Nový istič do 63A a zariadenia na hodinové skúšky ističov.“, 2007-2008, riešiteľ
 • KEGA 006-005TUKE-4/2010, „Nové technológie vo výučbe predmetov z oblasti riadenia elektrotechnických a mechatronických systémov“, 2010-2012, zodpovedný riešiteľ
 • VEGA 1/0006/10, „Aplikácia metód umelej inteligencie v riadení priemyselných systémov“, 2010-2011, riešiteľ
 • KEGA 011TUKE-4/2013, „E-MLAB súbor originálnych laboratórnych pracovísk pre podporu a rozšírenie možností výskumno-výučbových laboratórií v odbore Mechatronika“, 2013-2015, zodpovedný riešiteľ
 • VEGA 1/0464/15, „Výskum nových princípov a metód pre návrh elektrotechnických systémov“, 2015-2017, riešiteľ
 • VEGA 1/0187/18, „Vývoj dynamicky náročných a energeticky optimálnych elektromechanických systémov“, 2018-2021, zástupca zodpovedného riešiteľa
 • APVV-16-0206, „Modulárny vývojový systém riadenia elektrárenských blokov na báze DCS“, 2017-2020, zástupca zodpovedného riešiteľa
 • APVV-19-0210, „HIL emulátor riadenia MVE“, 2020-2023, zodpovedný riešiteľ
 • VEGA 1/0363/23, „Výskum vysokoúčinných elektromechanických systémov s aplikáciami pre elektromobilitu“, 2023-2025, riešiteľ

Projekty zo štrukturálnych fondov EÚ:

 • OP Výskum a Vývoj (ITMS kód projektu: 26220220029): Vývoj unikátneho nízkoenergetického statického zdroja pre elektrosystémy, 2010–2011
 • OP Výskum a Vývoj (ITMS kód projektu: 26220120055): „Centrum excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky“, 2010-2013
 • OP Vzdelávanie (ITMS kód projektu: 26110230018): „Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE“, 2010-2012
 • OP Vzdelávanie (ITMS kód projektu: 26110230070): „Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE“, 2013-2015
 • OP Vzdelávanie (ITMS kód projektu: 26110230086): „Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí“, 2013-2015
 • OP Vzdelávanie (ITMS kód projektu: 26110230093): „Balík doplnkov pre ďalšiu  reformu vzdelávania na TUKE“, 2013-2015
 • Výskum a Vývoj (ITMS kód projektu: 26220220182: “Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií“, 2013-2015

Spolupráca s praxou:

 • Rozvod lubrikácií Skloplast Trnava. Úloha realizovaná v rokoch 1995 – 1999 pre tavné agregáty TA2 a TA45.
 • Informačný systém Teplárne MAYTEX Liptovský Mikuláš. Úloha realizovaná v roku 1998 v spolupráci s firmou REGULA a.s. Košice.
 • Riadenie tavného agregátu TA5 na výrobu sklených vlákien pomocou riadiaceho systému RS3 pre Skloplast Trnava. Úloha realizovaná v roku 2001
 • Vývoj riadiaceho systému vstrekovacieho lisu pre Energo Control Košice, s.r.o. Úloha realizovaná v roku 2003
 • Tester tepelnej spúšte ističov. Úloha realizovaná v rokoch 2004-2005 pre SEZ Krompachy
 • Tester magnetickej spúšte ističov. Úloha realizovaná v rokoch 2005-2006 pre SEZ Krompachy
 • Tester tepelnej spúšte ističov. Úloha realizovaná v rokoch 2006-2007 pre SEZ Krompachy
 • Jednoúčelový stroj pre nabíjanie kolíkov do puzdra ističov. Úloha realizovaná v roku 2008 pre SEZ Krompachy
 • Zariadenie pre hodinové skúšky ističov. Úloha realizovaná v roku 2010 pre SEZ Krompachy
 • Štúdia pre výber vhodnej metódy merania záťaže v práčke. Úloha realizovaná v roku 2018 pre BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce

Publikačná činnosť:

5 najvýznamnejších publikácií:

 • PERDUKOVÁ D., FEDOR P.: Vybrané univerzálne metódy riadenia nelineárnych mechatronických systémov. TU Košice: Elfa, 2011, s.146. ISBN 978-80-553-0649-0
 • PERDUKOVÁ D., FEDOR P.: Virtual Laboratory for the Study of Technological Process Automation. International Journal of Engineering Education. TEMPUS Publications 2013. Great Britain, Vol. 29, No. 1, pp. 230-238, 2013. ISSN 0949-149X.
 • PERDUKOVÁ D., FEDOR P., BAČÍK J., HERČKO J., ROFÁR J.: Multi-motor drive optimal control using a fuzzy model based approach. Journal on Ambient Intelligence and Smart Environments, Thematic Issue on Intelligent Systems, Applications and Environments for the Industry of the Future, Vol. 9, no. 3, 2017, pp. 329-344. ISSN: 1876-1364. DOI: 10.3233/AIS-17043
 • PERDUKOVÁ D., FEDOR P., FEDÁK V., PADMANABAN S.: Lyapunov Based Reference Model of Tension Control in a Continuous Strip Processing Line with Multi-Motor Drive. Electronics, Vol.8, Iss.1, 60, 2019. ISSN 2079-9292. DOI:10.3390/electronics8010060.
 • PERDUKOVÁ D., PALACKÝ P., FEDOR P., BOBER P., FEDÁK V.: Dynamic Identification of Rotor Magnetic Flux, Torque and Rotor Resistance of Induction Motor. IEEE Access, Vol.8, 2020, pp. 142003-142015. ISSN 21693536. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3013944.

Ocenenia:

 • 3. miesto na medzinárodnej súťaži "e-learing" a cena Národního centra dištančního vzdelávaní, konanej v rámci 39.ročníka medzinárodného festivalu Techfilm 2001 za kurz Pracujeme s počítačom I vytvoreného v rámci projektu I2DV.
 • 3. miesto na medzinárodnej súťaži "e-learing", konanej v rámci 41.ročníka medzinárodného festivalu Techfilm 2003 za kurz Virtuálny autorský tím pre dištančné online vzdelávanie – projekt VAT.
 • vedúca diplomovej práce ocenenej 1.cenou v roku 2008 firmy Schneider Electric Slovakia "Najlepšia diplomová/bakalárska práca a semestrálny projekt 2008".
 • vedúca bakalárskej práce ocenenej 2.cenou v roku 2008 firmy Schneider Electric Slovakia "Najlepšia diplomová/bakalárska práca a semestrálny projekt 2008".

Iné:

 • Zlepšovací návrh: Perduková, D., Harčarufka, R., Fedor, P.: Rýchly simulačný program pre simuláciu pohonárskych komplexov. ZN č. 85/87, Košice 1987.
 • Patent č. 289110, udelený na základe patentovej prihlášky PP50044-2019,  Fedor, P., Perduková, D., Bober, P.: Zapojenie obvodu identifikácie rotorového toku a momentu asynchrónneho stroja.
 • Patentová prihláška  PP50061-2022, Fedor, P., Perduková, D., Bober, P.: Zapojenie obvodu univerzálneho stabilného regulátora dynamického systému.
 • členka Vedeckej rady FEI TUKE,
 • členka Správnej rady SPŠE v Košiciach,
 • osoba zodpovedná za bakalársky študijný program Aplikovaná elektrotechnika,
 • osoba zodpovedná za inžiniersky študijný program Priemyselná elektrotechnika,
 • členka odborovej komisie pre vedný odbor elektrotechnika,
 • členka redakčnej rady časopisu Elektroenergetika Journal,
 • členka vedeckého výboru konferencie SCYR (2016-2023),
 • členka programového výboru  International Conference on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications – SOCO 2012-2023
 • recenzent časopisov: IEEE Transactions on Industrial Informatics, The Arabian Journal for Science and Engineering (AJSE), Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering – IJEE (Iran University of Science & Technology), IEEE Access, Energies (MDPI Publisher), Applied Sciences (MDPI Publisher), Acta Electrotechnica et Informatica (FEI TUKE), Advances in Electrical and Electronic Engineering (VŠB TU Ostrava), Elektroenergetika Journal (FEI TUKE).