en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

prof. Ing. Daniela Perduková, PhD.

prof. Ing. Daniela Perduková, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 9, 042 00 Košice

2. poschodie, B-blok, č.dv. B201
+421 55 602 2256, e-mail:


Odborná spôsobilosť:

 • Ing. (1984) – v odbore Technická kybernetika
 • CSc. (1995) – v odbore Elektrická trakcia a elektrické pohony
 • doc. (2004) – v odbore Elektrické pohony
 • prof. (2012) - v odbore Mechatronika

Oblasti odborného záujmu:

 • Moderné metódy riadenia mechatronických systémov (II.Ljapunovova metóda, fuzzy modelovanie a riadenie)
 • Riadiace a vizualizačné systémy technologických liniek
 • Implementácia moderných informačných a komunikačných technológií do pedagogického procesu

Riešené projekty:

 • FLACE – Flexible Learning and Continual Education, Tempus JEP 11366-96, 1996–1999
 • PROQUA – Promotion of the quality of the vocational training through vocational school teachers training, Leonardo da Vinci SK/98/1/84002/PI/I.1.1.a, 1998–2000
 • FACE – Facilitation of the personal development through continuing courses in the process of lifelong learning, Leonardo da Vinci Sk/98/1/84000/PL/I.1.1.d, 1998–2000
 • CEEWIT – Communications, Education and Employment of Women through Information Technology, Leonardo da Vinci, 1999–2001
 • ELINA – Training in Electrical Engineering for Industry Automation, Leonardo da Vinci SK/98/2/05381/PI/II.1.1.c/CONT, 2000–2001
 • TRUE – Trade union representatives training Tempus Phare IB_JEP 14186-1999, 2000–2002
 • EDIPE – E-learning Distance Interactive Practical Education, Leonardo da Vinci, 2006–2008
 • IDENTITY – Individualized Learning Enhanced by Virtual Reality, SOCRATES, 2006–2008
 • I2DV – Internetovská inovácia dištančného vzdelávania. Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation OSF programu IDEP (Inernet Distance Education Program) č. G/581/2000 (2001-2002)
 • ANTA – Aplikácia nových trendov v andragogike. Projekt inštitucionálneho výskumu č.4408 Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach. (2000 – 2002)
 • DVUI – Ďalšie vzdelávanie učiteľov pre infovek. Projekt KEGA (2002 – 2003)
 • VAT – Virtuálny autorský tím pre dištančné on line vzdelávanie. Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation OSF programu IDEP (Inernet Distance Education Program) č. G/358/02/61300 (2003 – 2004)
 • I2DV2 – Nové pedagogické prístupy vo výučbe a využitie IKT pre učiteľov. – Open Society Foundation OSF programu IDEP (Inernet Distance Education Program) č. G/166/03/61300 (2003-2005) – zodpovedný riešiteľ
 • Projekt KEGA 3/4196/06 – Virtuálne laboratórium riadenia technologických procesov (2006 – 2008) – zodpovedný riešiteľ
 • Projekt KEGA 006-005TUKE-4/2010 – Nové technológie vo výučbe predmetov z oblasti riadenia elektrotechnických a mechatronických systémov (2010-2011) – zodpovedný riešiteľ
 • projekt KEGA 011TUKE-4/2013 - E-MLAB súbor originálnych laboratórnych pracovísk pre podporu a rozšírenie možností výskumno-výučbových laboratórií v odbore Mechatronika (2013-2015) - zodpovedný riešiteľ
 • Vývoj riadiacich algoritmov pre nelineárne a viacmotorové pohony, Grantová úloha VEGA 1/4025/97
 • Moderné metódy identifikácie a riadenia priemyselných systémov, Grantová úloha VEGA 1/9033/02
 • Moderné metódy riadenia pre mechatronické systémy, Grantová úloha VEGA 1/9277/02
 • Inteligentné mechatronické systémy, Grantová úloha VEGA 1/2177/05
 • Nový istič do 63A a zariadenia na hodinové skúšky ističov, projekt APVV-0287-07 (2008-2010)
 • Výskumná úloha A-08-333-811/dÚ01E08, FEI TU Košice 1990, „Programové vybavenie pre modelovanie pohonárskych komplexov“
 • Výskumná úloha č. 4153, FEI TU Košice 1993, „Vývoj programových a automatizačných prostriedkov pre distribuované riadiace systémy technologických liniek“
 • Výskumná úloha č. 42151, FEI TU Košice 1995, „Nové smery v syntéze riadiacich obvodov pohonárskych komplexov“
 • Výskumná úloha č.4424 FEI TU Košice (01/2003 – 12/2005): “Vývoj moderných komponentov mechatronických systémov“
 • Rozvod lubrikácií Skloplast Trnava. Úloha realizovaná v rokoch 1995 – 1999 pre tavné agregáty TA2 a TA45.
 • Informačný systém Teplárne MAYTEX Liptovský Mikuláš. Úloha realizovaná v roku 1998 v spolupráci s firmou REGULA a.s. Košice.
 • Riadenie tavného agregátu TA5 na výrobu sklených vlákien pomocou riadiaceho systému RS3 pre Skloplast Trnava. Úloha realizovaná v roku 2001
 • Vývoj riadiaceho systému vstrekovacieho lisu pre Energo Control Košice, s.r.o. Úloha realizovaná v roku 2003
 • Tester tepelnej spúšte ističov. Úloha realizovaná v rokoch 2004-2005 pre SEZ Krompachy
 • Tester magnetickej spúšte ističov. Úloha realizovaná v rokoch 2005-2006 pre SEZ Krompachy
 • Tester tepelnej spúšte ističov. Úloha realizovaná v rokoch 2006-2007 pre SEZ Krompachy
 • Jednoúčelový stroj pre nabíjanie kolíkov do puzdra ističov. Úloha realizovaná v roku 2008 pre SEZ Krompachy
 • Zariadenie pre hodinové skúšky ističov. Úloha realizovaná v roku 2010 pre SEZ Krompachy

 

Publikačná činnosť: (10 najvýznamnejších publikácií)

 • Fedor P., Perduková D.: Použitie II. Ljapunovovej metódy v regulovaných elektrických pohonoch. Košice 1997, 89 s., ISBN 80-967 636-3-6
 • Perduková D., Fedor, P.: Vybrané univerzálne metódy riadenia nelineárnych mechatronických systémov. TU Košice: Elfa 2011, s. 146, ISBN 978-80-553-06490
 • Perduková D., Fedor P.: Control of a Continuous Line with Incomplete Access to State Variables. Journal of Electrical Engineering 48, 1996, No.1-2, pp.3-9, ISSN 0013 578X (3/2)
 • Perduková D., Fedor P.: Fuzzy controller for continuous line. JEE – Journal of Electrical Engineering, University Politehnica Romania, Vol.3/2003, No.1, pp. 5-11, ISSN 1582-4594
 • Perduková D., Fedor P., Timko J.: Modern Methods of Complex Drives Control. Acta Technica, CSAV, 2004, pp. 31-45, ISSN 0001-7043
 • Perduková D., Fedor P.: The Method of Input Space Fuzzification for Electrical Drives Fuzzy Modeling. Acta Technica CSAV 51, 2006, pp. 97-107. ISSN 0001-7043
 • Perduková D., Fedor P.: Application of Fuzzy Logic in Motion Control. MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS International Journal, Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering: Sofia, Bulgaria, 2-3/2007, pp.28-31, ISSN 1313-0226
 • Perduková D., Fedor P.: Fuzzy Model Based Control of dynamic System. JEE – Journal of Electrical Engineering, University Politehnica Romania, Vol.7, 3/2007, ISSN 1582-4594
 • Perduková D., Fedor P.: Simple method of fuzzy linearization of non-linear dynamic system. Acta Technica CSAV 55 (2010), Number 1, pp. 97-111. ISSN 0001-7043

Iné aktivity:

 • Citácie: 31 domácich a 63 zahraničných v publikovaných dielach
 • Ohlasy na monografiu: 3 domáce (Centrum vedecko-technických informácií SR Bratislava, fy. ABB, fy. Elektris)
 • 1 zlepšovací návrh: Rýchly simulačný program pre simuláciu pohonárskych komplexov. ZN č. 85/87, Košice 1987
 • 10 realizovaných technicko inžinierských diel v rámci hospodárskej činnosti
 • Člen redakčnej rady časopisu Elektroenergetika Journal
 • Recenzent grantových agentúr: GAČR, KEGA
 • Recenzent časopisu Acta Electrotechnica et Informatica, FEI TU Košice
 • Člen odborovej komisie pre študijný odbor 5.2.16 Mechatronika
 • Člen odborovej komisie pre študijný odbor 5.2.11 Silnoprúdová elektrotechnika
 • Podpredseda Akademického senátu FEI TU v Košiciach od r. 2006
 • Mobility na zahraničných univerzitách: Univerzita Nantes – Francúzsko, 1998; Univerzita di Roma TRE – Taliansko, 1999; Ruskin College Oxforde – Anglicko, 2000; European Trade Union College Brusel – Belgicko, 2000

Ocenenia:

 • 3. miesto na medzinárodnej súťaži “e-learing” a cena Národního centra dištančního vzdelávaní v súťaži “e-learing”, konanej v rámci 39.ročníka medzinárodného festivalu Techfilm 2001 za kurz Pracujeme s počítačom I vytvoreného v rámci projektu I2DV: Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation OSF programu IDEP (Inernet Distance Education Program) č. G/581/2000 (2001-2002)
 • 3. miesto na medzinárodnej súťaži “e-learing”, konanej v rámci 41.ročníka medzinárodného festivalu Techfilm 2003 za kurz Virtuálny autorský tím pre dištančné online vzdelávanie – projekt VAT: Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation OSF programu IDEP (Inernet Distance Education Program) č. G/358/02/61300 (2003 – 2004)