en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Štipendiá na pobyt v Rakúsku

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.
Základný harmonogram tejto výzvy je:

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

 

V platnosti sú nové podmienky pre podávanie projektových žiadostí. V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcich kategóriách:

Základný harmonogram tejto výzvy je:

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (https://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia).

 

V prípade záujmu kontaktujte vedúcu katedry prof. Ing. Danielu Perdukovú, PhD.