en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Odborná prax vo firme

Odborná prax vo firme:

Cieľom je overenie teoretických poznatkov získaných počas štúdia daného študijného programu o praktické skúsenosti z riešenia danej problematiky v podmienkach reálnej technickej praxe.

Stručná osnova predmetu:

Študenti 3. ročníka bakalárskeho denného a externého štúdia majú možnosť vykonať odbornú prax vo firmách výlučne zameraných na elektrotechniku, elektroenergetiku, automatizáciu a automobilovú techniku v termíne výučby letného semestra na základe dohody s konkrétnym podnikom. Výber druhu podniku a miesta praxe je v kompetencii študenta. Výstupom bude správa o vykonaní odbornej praxe v rozsahu zadaného formulára, ktorú sú študenti povinní odovzdať odbornému garantovi praxe do stanoveného termínu v zápočtovom týždni.

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: