en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Diplomový projekt 2

Diplomový projekt 2

Osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru, v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti. Samostatne , tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: