en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Bakalársky projekt

Bakalársky projekt

Osvojiť si metódy a postupy riešenia rozsiahlejších projektov konštrukčného charakteru. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť aj zložitejšie úlohy, v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti. Samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov a v prípade tímovej práce preukázať schopnosť pracovať aj v tíme.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: