en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Bakalárska práca

Bakalárska práca:

Osvojiť si metódy a postupy riešenia rozsiahlejších projektov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť aj zložitejšie úlohy, v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti. Samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a preukázať schopnosť riešiť projektové úlohy v praxi.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: