en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Okna CERNu dokoran

Cieľom podujatia je predstaviť ciele a výsledky výskumu Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN, technológie vyvíjané, aplikované a využívané v jednom z najväčších laboratórií základného fyzikálneho výskumu na svete, postavenie Slovákov a slovenských inštitúcií v CERN-e a ich podiel na výsledkoch základného a aplikovaného výskumu, možnosti prístupu k technológiám a výsledkom výskumu v CERN-e (vzdelávacie podujatia, stáže, študijné pobyty a pod.), možnosti pracovať na úlohách a aktivitách v CERN-e a to buď priamo alebo cez inštitúcie (SAV, UPJŠ, TU, ZTS VVU), ktoré sa priamo podieľajú na riešení výskumných úloh v CERN-e, vývoji a prevádzke infraštruktúry experimentálnych zariadení CERN-u a podobne.

Program podujatia

Bližšie informácie k uvedenej akcii nájdete na stránke http://kyb.fei.tuke.sk/oknacern, prípadne v letáku.