en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Štipendijný program Kia Slovakia

Štipendijný program KIA Slovakia je určený pre univerzitných študentov 4. a 5. ročníka dennej formy štúdia technického zamerania v oblasti strojárstvo, elektrotechnika, priemyselné inžinierstvo, riadenie kvality, atď. Benefitom pre študenta je získanie cenných profesijných skúseností už počas štúdia, príležitosť pracovať na oddeleniach zaoberajúcich sa elektrifikovaným (hybridným) pohonom, kovovýrobe, lisovaniu, zváraniu, údržbe, logistike, kvalite, zlepšovaniu procesov, ako aj získanie praktických skúseností s PLC a EOL programovaním, s Vision systémami, s “teachovaním” robotov, z autoelektriky, z diagnostiky automobilov, z Tool managementu, s prácou s grafickými editormi (Catia, Autocad) a iné.
Poberaniu štipendia predchádza skúšobná doba vo forme brigádnickej činnosti na príslušnom výrobnom oddelení spravidla v rozmedzí 2 – 3 mesiace.

Štipendium je v hodnote 400 € na mesiac (10 mesiacov - celkovo štipendium vo výške 4000 € za akademický rok). Odmena je vyplácaná po úspešnom ukončení semestra, čo študent dokladuje preukázaním študijných výsledkov. Po odsúhlasení štipendia na základe dohody je potrebné odpracovať min. 32 hodín mesačne.  Odmena za odpracované hodiny  je 6 € / hod.
Po ukončení štúdia bude ponúknutá pracovná zmluva najmenej na obdobie poberania štipendia (1 – 2 roky).

Podmienky pre uchádzača:

Benefity:

Okrem tohto KIA Slovakia ponúka ďalšie študentské programy:

Informácií o jednotlivých študentských programoch nájdete na odkaze https://www.profesia.sk/praca/kia-slovakia/C24065?cd_page=pre-studentov
Kontakty v prípade záujmu alebo ďalších otázok: mistenik@kia.sk, Tel.: +421 041 515 1712