en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Servosystémy

Servosystémy:

Študent získa vedomosti z oblasti návrhu momentových, rýchlostných a polohových regulačných štruktúr pre servopohony vo frekvenčnej a časovej oblasti. Naučí sa navrhovať lineárne stavové regulátory pre elektrický pohon vrátane návrhu lineárneho pozorovateľa. Oboznámi sa s diskrétnym riadením pohonov a s princípmi predkorekcie. Oboznámi sa so snímačmi polohy a rýchlosti pre servosystémy a naučí sa simulačne analyzovať riadiaci systém elektrického pohonu.

Stručná osnova predmetu:

 

Všetky materiály k predmetu sa nachádzajú na MOOODLE:

https://moodle.tuke.sk/moodle35/

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: