Ing. Peter Talian | Katedra elektrotechniky a mechatroniky
en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Ing. Peter Talian

Ing. Peter Talian

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 9, 042 00 Košice

2. poschodie, B-blok, č.dv. 214
+421 55 602 2694, e-mail: peter.talian@tuke.sk