en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

prof. Ing. Jaroslav Timko, CSc.

prof. Ing. Jaroslav Timko, CSc.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 9, 042 00 Košice

2. poschodie, B-blok, č.dv. B207
+421 55 602 2274, e-mail: jaroslav.timko@tuke.sk

Vyučuje predmety:


Odborná spôsobilosť:

 • Ing. (1961) – EF ČVUT Praha, v odbore Slaboprúdová elektrotechnika
 • CSc. (1976) – VŠD Žilina, v odbore Elektrická trakcia a elektrické pohony
 • prof. (1988) – VŠT Košice, v odbore Silnoprúdová elektrotechnika

Oblasti odborného záujmu:

 • Moderné metódy riadenia elektrických pohonov napájaných z polovodičových meničov
 • Aplikácie metód umelej inteligencie v riadení priemyselných systémov s praktickým využitím teórie fuzzy riadenia, umelých neurónovych sietí a aplikácie genetických algoritmov

Riešené projekty:

 • Timko J. a kol.: Progresívne riadenie striedavých elektrických pohonov napájaných z výkonových polovodičových meničov frekvencie. Grantový projekt GAV-1/282/92
 • Timko J. a kol.: Moderné smery riadenia v oblasti priemyselnej automatizácie. Grantový projekt VEGA -1/3204/96
 • Timko J. a kol.: Aplikácia umelých neurónových sieti a fuzzy logiky v riadení priemyselných sústav. Grantový projekt VEGA 1/6253/99
 • Timko J. a kol.: Moderné metódy identifikácie a riadenia priemyselných sústav. Grantový projekt VEGA 1/9033/02
 • Timko J. a kol.: Moderné metódy riadenia elektrických pohonov.Grantový projekt VEGA-1/4076/07
 • Timko J. a kol.: Aplikácie metód umelej inteligencie v riadení priemyselných systémov.Grantový projekt VEGA – 1/0006/10

Publikačná činnosť: (10 najvýznamnejších publikácií)

 • Timko J., Žilková J., Balara D.: Aplikácie umelých neurónových sietí v elektrických pohonoch. Calypso s.r.o., Košice, 2002, pp. 239. ISBN – 80-85723-27-1, monografia
 • Timko J., Žilková J., Girovský P.: Modelovanie a riadenie elektrických pohonov s využitím neurónových sietí, vydavateľstvo C-PRESS, Košice, 2009, 205s., ISBN 978-80-8086-124-7, monografia
 • Timko J., Žilková J., Dudrík J., Girovský P.: Elektrické akčné členy a pohony. Technická univerzita Košice, ISBN 978-80-553-0168-6, ss.288, Elfa s.r.o., Košice, 2009, učebnica
 • Timko J., Žilková J., Girovský P.: Elektrical drives. Technická univerzita Košice. CD-ROM, ISBN 978-80-8073-779-5, ss.149, Košice 2007, učebnica
 • Timko J., Žilková J., Dudrik J., Girovský P.: Elektrické pohony a výkonová elektronika. TU Košice, CD-ROM, ISBN 978-80-533-0093-1, ss.177, 2008, učebnica
 • Timko J., Haluška J.: Mikroprocesorový systém pre riadenie technologických celkov. Automatizace č.9, 1988, 5 s.
 • Timko J., Haluška J.: Optimalizácia návrhu viaczbernicových počítačových systémov. Elektrotechnický časopis 41, č. 8, 1990, s.604-610,CS ISSN 0013-578X
 • Balara D., Timko J.: Estimation of Induction Motor Parameters Using Neural Networks. Journal of Electrical Engineering, Vol. 50, No 7-8, 1999, pp. 178-184,ISSN 1335-3632
 • Timko J., Žilková J., Girovský P,: Shaft sensorless control of an induction motor. In:Acta Technica CSAV. ISSN 0001-7043. Vol.52. no.1(2007), pp.81-91
 • Timko J., Žilková J., Girovský P., Kušiak I.: Controlling the tinning line input stage. In:Journal for Theory and Practice in Metallurgy, Number 2/2010, p.561-565. Zagreb, April/June 2010. ISSN 1334 -2576

Iné aktivity:

 • Predseda medzinárodného organizačného výboru konferencií:EDPE´88,EDPE´2000,EDPE´ 2002 – Košice
 • Člen medzinárodného organizačného výboru konferencií:EDPE´94,EDPE´96,EDPE´99,EDPE 01, EDPE´03,EDPE´07 Vysoké Tatry a EDPE´05,EDPE´09-Dubrovník
 • Člen redakčnej rady Elektrotechnického časopisu, Bratislava
 • Člen VR EVU Nová Dubnica
 • Člen VR VVLŠ SNP Fakulta leteckej a zabezpečovacej techniky, Košice
 • Člen VR FEI TU Košice
 • Člen VR TU Košice
 • Člen rady EPE-PEMC, Budapešť
 • Podpredseda medzinárodných organizačných výborov konferencií:PEMC´96 Budapest,PEMC´98 Praha
 • Člen medzinárodných organizačných výborov konferencií:PEMC´90 Budapešť,IPCC´93 Moskva, PEMC´94 Waršava,PEMC´2000 Košice,PEMC´2002 Dubrovník,PEMC´2004 Riga,PEMC´2006 Portorež, PEMC´2010 Ohrid
 • Člen redakčnej rady časopisu Acta Electrotechnica et Informatica, Košice
 • Člen Akademického hodnotiteľského grémia, Akadémie vied Českej republiky, pre hodnotenie Ústavu pre elektrotechniku AV ČR, 1995, 2000 Praha
 • Podpredseda SOK v odbore Silnoprúdová elektrotechnika pre doktorandské štúdium
 • Člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre študijný odbor Mechatronika
 • Predseda OK v odbore Silnoprúdová elektrotechnika pre FEI TU v Košiciach
 • Člen OK v odbore Silnoprúdová elektrotechnika pre EF ŽU v Žiline
 • Člen OK v odbore Mechatronika pre Strojnícku fakultu TU Košice
 • Posudzovateľ pre Grantovú agentúru ČR GAČR
 • Posudzovateľ pre Grantovú agentúru AV ČR
 • Posudzovateľ pre Grantovú agentúru VEGA
 • Vedúci expert pre vypracovanie obsahu študijného odboru 5.2.11 Silnoprúdová elektrotechnika
 • Expert pre vypracovanie obsahu študijného odboru 5.2.16 Mechatronika