en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

prof. Ing. Jaroslav Dudrik, CSc.

prof. Ing. Jaroslav Dudrik, CSc.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

2. poschodie, B-blok, č.dv. B205
+421 55 602 2276, e-mail: jaroslav.dudrik@tuke.sk


Odborná spôsobilosť:

 • Ing. (1976) – Vysoká škola technická v Košiciach, odbor Silnoprúdová elektrotechnika
 • CSc. (1987) – Vysoká škola technická v Košiciach, odbor Elektrické pohony a trakcia
 • doc. (1991) – Technická univerzita v Košiciach, odbor Výkonová elektronika
 • prof. (2008) – Žilinská univerzita v Žiline, odbor Silnoprúdová elektrotechnika

Oblasti odborného záujmu:

 • Výkonová elektronika

Riešené projekty:

 • Dudrik, J. a kol.: Meniče so zníženými spínacími stratami. Projekt VEGA 1/3210/96
 • Dudrik, J. a kol.: Výkonové vysokofrekvenčné nepriame jednosmerné meniče s mäkkým spínaním. Projekt VEGA 1/6110/99
 • Dudrik, J. a kol.: Výkonové zdroje napätia a prúdu s vysokou účinnosťou a zníženým spätným vplyvom. Projekt VEGA 1/9025/02
 • Dudrik, J. a kol.: Efektívne využitie obnoviteľných zdrojov energie pomocou moderných výkonových polovodičových meničov a špeciálnych elektrických strojov. Projekt VEGA 1/2178/05
 • Dudrik, J. a kol.: Testovacie zariadenia na kontrolu a nastavenie tepelnej a magnetickej spúšte ističov. Projekt APVT-20-P03105
 • Dudrik, J. a kol.: Zavedenie novej technológie na výrobu prúdových chráničov s nadprúdovou ochranou Projekt: APVT-99-P04705. Koordinátor projektu SEZ Krompachy, FEI-TUKE spoluriešiteľ
 • Dudrik, J. a kol.: Výskum a vývoj novej generácie elektrických lineárnych pohonov s vysokou presnosťou polohovania. Projekt APVV-99-031205, koordinátor EVPU a.s. Nová Dubnica, FEI-TUKE spoluriešiteľ
 • Dudrik, J. a kol.: Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty. Európsky fond regionálneho rozvoja, OPVaV-2008/2.1/01-SORO, NFP26220120003, koordinátor ŽU Žilina, TUKE partner
 • Dudrik, J. a kol.: Výskum novej generácie vysokofrekvenčných meničov s mäkkým spínaním. Projekt APVV-0095-07
 • Dudrik, J. a kol.: Výskum výkonových polovodičových meničov s vysokou účinnosťou premeny elektrickej energie. Projekt APVV-0185-10

Publikačná činnosť:

Najvýznamnejšie publikácie:

 • Dudrik, J.: Výkonové vysokofrekvenčné DC-DC meniče s mäkkým spínaním, monografia, Elfa, Košice, 2007, ISBN 978-80-8086-055-4, 126 s.
 • Dudrik, J. - Bauer, P.: New methods in teaching of power electronics converters and devices /  - 2008. In: The International Journal of Engineering Education. Vol. 24, no. 5 (2008), p. 1040 -1048. - ISSN 0949-149X
 • Dudrik, J., Ondera, J.: Protection against Simultaneous Switching-On of Transistors in Bridge Connection of Converters. Journal of Electrical Engineering, Vol. 45, 1994, No.5, ISSN 0013-578X, pp. 467-470
 • Dudrik, J., Oetter, J.: Highfrequency soft-switching DC-DC converters for voltage and current DC power sources /  - 2007. In: Acta Polytechnica Hungarica. Vol 4, no. 2 (2007), p. 29-46. - ISSN 1785-8860
 • Dudrik, J., Špánik, P., Trip, N. D.: Zero Voltage and Zero Current Switching Full-Bridge DC-DC Converter with Auxiliary Transformer. IEEE Transactions on Power Electronics, ISSN 0885-8993, Vol. 21, No. 5, September 2006, pp. 1328–1335
 • Dudrik, J., Bauer, P.: DC Source for Arc Welding with Soft-Switching Current-Mode Controlled DC-DC Converter. International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E.), ISSN 1827- 6600 , Vol.1, n. 1, March-April 2006, pp. 162-169
 • Dudrik, J., Trip, N. D.: Soft- Switching PS-PWM DC-DC Converter for Full-Load Range Applications. IEEE Transactions on Industrial Electronics – ISSN 0278-0046. – Vol. 57, no. 8 (2010), p. 2807-2814
 • Dudrik, J., Pástor M., Lacko, M., Žatkovič, R.: High-Frequency Soft-Switching PWM DC-DC Converter with Active Output Rectifier Operating  as a Current Source for Arc Welding Applications /  - 2017. In: Electric Power Components and Systems. Vol. 45, no. 6 (2017), p. 681-691.
 • Dudrik, J., Pástor, M., Lacko, M., - Žatkovič, R.: Zero-voltage and zero-current switching PWM DC–DC converter using controlled secondary rectifier with one active switch and nondissipative turn-off snubber /  - 2018. In: IEEE Transactions on Power Electronics. Vol. 33, no. 7 (2018), p.  6012-6023. - ISSN 0885-8993

Iné:

 • 1983 – jednomesačný študijný pobyt – Technische Universität Dresden, Nemecko
 • 1992 – jednomesačný pobyt – Napier University of Edinburgh, Škótsko
 • 1994 – štvormesačný pobyt – Politecnico di Torino, Taliansko
 • 1996- dvojmesačný študijný pobyt – Institut National Politechnique de Lorraine, Nancy, Francúzsko
 • 2004 – dvojtýždňový pobyt – TU Delft, Holandsko
 • Člen rady medzinárodnej konferencie EPE-PEMC
 • Člen redakčnej rady zborníka Rumunskej akadémie vied (Member of the Series Editorial Board of Annals of the Academy of Romanian Scientists)
 • Člen programového a organizačného výboru medzinárodnej konf. EPE-PEMC 2000
 • Člen programového a organizačného výboru medzinárodných konferencií ED&PE
 • Člen medzinárodného programového výboru International Conference on Renewable Sources and Environmental Elektrotechnologies, RSEE, Oradea, Romania
 • Člen programového výboru medzinárodnej konf.: 8th International Conference on Engineering of Modern Electric Systems, EMES, Oradea, Romania, (Section Electronics)
 • Predseda a člen komisie pre štátne záverečné skúšky na FEI-TU Košice a ŽU Žilina
 • Člen spoločnej odborovej komisie pre doktorandské skúšky na FEI-TU Košice a ŽU Žilina
 • Oponent dizertačných prác
 • Posudzovateľ zahraničných grantov
 • Predseda a člen medzinárodných študentských vedeckých konferencii
 • Zodpovedný riešiteľ prác pre priemysel