en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

prof. Ing. Jaroslav Dudrik, CSc.

prof. Ing. Jaroslav Dudrik, CSc.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 9, 042 00 Košice

2. poschodie, B-blok, č.dv. B205
+421 55 602 2276, e-mail: jaroslav.dudrik@tuke.sk


Odborná spôsobilosť:

 • Ing. (1976) – Vysoká škola technická v Košiciach, Elektrotechnická fakulta v odbore Silnoprúdová elektrotechnika
 • CSc. (1987) – Vysoká škola technická v Košiciach v odbore Elektrické pohony a trakcia
 • doc. (1991) – Technická univerzita v Košiciach, Elektrotechnická fakulta v odbore Výkonová elektronika
 • prof. (2008) – Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta v odbore Silnoprúdová elektrotechnika

Oblasti odborného záujmu:

 • Výkonová elektronika

Riešené projekty:

 • Dudrik, J. a kol.: Meniče so zníženými spínacími stratami. Projekt VEGA 1/3210/96
 • Dudrik, J. a kol.: Výkonové vysokofrekvenčné nepriame jednosmerné meniče s mäkkým spínaním. Projekt VEGA 1/6110/99
 • Dudrik, J. a kol.: Výkonové zdroje napätia a prúdu s vysokou účinnosťou a zníženým spätným vplyvom. Projekt VEGA 1/9025/02
 • Dudrik, J. a kol.: Efektívne využitie obnoviteľných zdrojov energie pomocou moderných výkonových polovodičových meničov a špeciálnych elektrických strojov. Projekt VEGA 1/2178/05
 • Dudrik, J. a kol.: Testovacie zariadenia na kontrolu a nastavenie tepelnej a magnetickej spúšte ističov. Projekt APVT-20-P03105
 • Dudrik, J. a kol.: Zavedenie novej technológie na výrobu prúdových chráničov s nadprúdovou ochranou Projekt: APVT-99-P04705. Koordinátor projektu SEZ Krompachy, FEI-TUKE spoluriešiteľ
 • Dudrik, J. a kol.: Výskum a vývoj novej generácie elektrických lineárnych pohonov s vysokou presnosťou polohovania. Projekt APVV-99-031205, koordinátor EVPU a.s. Nová Dubnica, FEI-TUKE spoluriešiteľ
 • Dudrik, J. a kol.: Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty. Európsky fond regionálneho rozvoja, OPVaV-2008/2.1/01-SORO, NFP26220120003, koordinátor ŽU Žilina, TUKE partner
 • Dudrik, J. a kol.: Výskum novej generácie vysokofrekvenčných meničov s mäkkým spínaním. Projekt APVV-0095-07
 • Dudrik, J. a kol.: Výskum výkonových polovodičových meničov s vysokou účinnosťou premeny elektrickej energie. Projekt APVV-0185-10

Publikačná činnosť: (10 najvýznamnejších publikácií)

 • Dudrik, J.: Výkonové vysokofrekvenčné DC-DC meniče s mäkkým spínaním, monografia, Elfa, Košice, 2007, ISBN 978-80-8086-055-4, 126 s.
 • Dudrik, J.: Power Electronics – Examples Using PSpice. Textbook prepared within the project TEMPUS JEP 2177, Torino, 1994, 320 p.
 • Dudrik, J.: Návrh, dimenzovanie a ochrana výkonových polovodičových súčiastok – 1. vyd. – Košice : Elfa, 2010, učebnica, ISBN 9788080861414, 118 s.
 • Dudrik, J., Ondera, J.: Protection against Simultaneous Switching-On of Transistors in Bridge Connection of Converters. Journal of Electrical Engineering, Vol. 45, 1994, No.5, ISSN 0013-578X, pp. 467-470
 • Dudrik, J.: New Methods in Teaching of Power Electronics Devices. Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering, ISSN 1682-0053, Vol. 4, No. 2, 2005, pp. 117-120
 • Dudrik, J., Špánik, P., Trip, N. D.: Zero Voltage and Zero Current Switching Full-Bridge DC-DC Converter with Auxiliary Transformer. IEEE Transactions on Power Electronics, ISSN 0885-8993, Vol. 21, No. 5, September 2006, pp. 1328–1335
 • Dudrik, J., Dzurko P.: Arc Welder with Series-Parallel Resonant DC-DC Converter, Acta Technica ČSAV 51, (2006), ISSN 0001-7043, pp. 415-426
 • Dudrik, J., Bauer, P.: DC Source for Arc Welding with Soft-Switching Current-Mode Controlled DC-DC Converter. International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E.), ISSN 1827- 6600 , Vol.1, n. 1, March-April 2006, pp. 162-169
 • Dudrik, J., Bauer, P.: New Methods in Teaching Power Electronics Converters and Devices. International Journal of Engineering Education (IJEE), Volume 24, Number 5, 2008, ISSN: 0949-149X, pp.1040-1048
 • Dudrik, J., Trip, N. D.: Soft- Switching PS-PWM DC-DC Converter for Full-Load Range Applications. IEEE Transactions on Industrial Electronics – ISSN 0278-0046. – Vol. 57, no. 8 (2010), p. 2807-2814

Iné aktivity:

 • Člen rady medzinárodnej konferencie EPE-PEMC
 • Člen redakčnej rady zborníka Rumunskej akadémie vied (Member of the Series Editorial Board of Annals of the Academy of Romanian Scientists)
 • Člen programového a organizačného výboru medzinárodnej konf. EPE-PEMC 2000
 • Člen programového a organizačného výboru medzinárodných konferencií ED&PE
 • Člen medzinárodného programového výboru International Conference on Renewable Sources and Environmental Elektrotechnologies, RSEE, Oradea, Romania
 • Člen programového výboru medzinárodnej konf.: 8th International Conference on Engineering of Modern Electric Systems, EMES, Oradea, Romania, (Section Electronics)
 • Predseda a člen komisie pre štátne záverečné skúšky na FEI-TU Košice a ŽU Žilina
 • Člen spoločnej odborovej komisie pre doktorandské skúšky na FEI-TU Košice a ŽU Žilina
 • Oponent dizertačných prác
 • Posudzovateľ zahraničných grantov
 • Predseda a člen medzinárodných študentských vedeckých konferencii
 • Zodpovedný riešiteľ prác pre priemysel

Medzinárodné aktivity:

 • 1983 – jednomesačný študijný pobyt – Technische Universität Dresden, Nemecko
 • 1992 – jednomesačný pobyt – Napier University of Edinburgh, Škótsko
 • 1994 – štvormesačný pobyt – Politecnico di Torino, Taliansko
 • 1996- dvojmesačný študijný pobyt – Institut National Politechnique de Lorraine, Nancy, Francúzsko
 • 2004 – dvojtýždňový pobyt – TU Delft, Holandsko