en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Ing. štátne skúšky 2022 - oznam pre končiacich študentov

Štátna záverečná skúška pre Ing. štúdium sa bude konať prezenčnou formou dňa 24.5.2022

Ku štátnej záverečnej skúške je potrebné doniesť jeden výtlačok diplomovej práce. Výtlačok diplomovej práce je potrebné odovzdať tajomníkovi štátnicovej komisie, v ktorej bude študent robiť štátnu záverečnú skúšku v deň keď sa budú nahrávať prezentácie pred státnou skúškou na katedre. Čas nahrávania určia tajomníci jednotlivých komisií. (Harmonogram a zloženie jednotlivých štátnicových komisií bude zverejnený neskôr.) Tajomník komisie vráti prácu študentovi hneď po štátnej skúške.

Študent, ktorý jeden výtlačok svojej diplomovej práce nedonesie, nebude pripustený k štátnej skúške!

Výtlačok práce môže byť originál zviazanej práce v pevnej väzbe, ktorú je potrebné odovzdať do knižnice z dôvodu archivácie alebo to môže byť ďalšia práca, ktorá môže byť zviazaná aj špirálovou väzbou.