en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram Bc. štátnych skúšok 2023

Štátne skúšky pre Bc. študijný program Aplikovaná elektrotechnika sa budú konať dňa 20. júna 2023.

HARMONOGRAM BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2023:

Dátum, čas a miesto konania štátnic
1. Harmonogram štátnych skúšok zverejnený na stránkach katedry obsahuje:

2. K štátnej skúške je potrebné dostaviť sa minimálne hodinu pred termínom pričom študent s prvým termínom popoludní musí byť pripravený už pred poludním.

Odovzdanie výtlačkov práce
1. Ak ste dávali tlačiť bakalársku prácu v univerzitnej knižnici, potom

2. Ak ste dávali tlačiť prácu inde, potom


Príprava na obhajobu
1. Na obhajobu si pripravte prezentáciu v PowerPoint na 10 minút.
2. Prezentáciu je potrebné nahrať na počítač a odskúšať v miestnosti, kde budete mať štátnu skúšku deň pred konaním štátnic, spravidla popoludní o 13:00. Presné pokyny dostanete e-malom od tajomníka Vašej komisie.
3. Obsah prezentácie:

4. Pripájanie vlastného počítača alebo predvádzanie zariadenia je potrebné riešiť s tajomníkom Vašej štátnicovej komisie

Priebeh obhajoby

  1. K štátnej skúške je potrebné dostaviť sa minimálne hodinu pred termínom pričom študent s prvým termínom popoludní musí byť pripravený už pred poludním.
  2. Tajomník zavolá študenta a predstaví ho štátnicovej komisii.
  3. Predseda komisie privíta študenta a vyzve ho k obhajobe.
  4. Študent prezentuje svoju prácu, po prekročení časového limitu predseda komisie vyzve študenta na urýchlené ukončenie prezentácie.
  5. Čítajú sa posudky vedúceho a oponenta práce.
  6. Študent odpovedá na otázky z posudkov.
  7. Študent odpovedá na otázky členov komisie.
  8. Študent opustí na chvíľu miestnosť, aby sa komisia poradila.
  9. Tajomník zavolá študenta naspäť a predseda komisie mu oznámi výsledok štátnej skúšky.