en sk
Department of Electrical Engineering and Mechatronics FEI TU of Košice

CAD Programs in Electrical Engineering

PLÁN PRÁCE NA REFERÁTOCH v LS 2022/23

Referát sa zadáva spravidla pre dvojice spolupracujúcich študentov.
Odporúča sa ho riešiť postupne - priebežne aplikovať na svoj obvod poznatky z cvičenia preberané v danom týždni. 
Formátovanie správy zodpovedá formátovaniu záverečných správ (bakalárskych, diplomových). Príslušné šablóny sú uvedenéé na katedrovom portáli. 

Priebeh riešenia:

13. týždeň (12.-13.5.) - zápočtový
Obhajoba záverečnej správy (2. roč), prezentácia + GUI 
Mailom poslať všetky súbory referátu 2 dni pred obhajobou.
Vytlačenú verziu správy odovzdať pri obhajobe. 
Pozn.: zápočet musí byť udelený do 2 týždňov po skončení výučby v semestri.

Úloha na 12. týždeň 
1) Samostatná práca na referáte + dokončiť GUI (denní štud.).
2) Skompletizovať výslednú správu a prezentáciu.

11. týždeň 
Konzultácie k referátu.

10. týždeň
Obhajoba správy spojená s prezentáciou
      III. roč. - záverečnná sráva
       II. roč.  - priebežná správa (upozornenie na nedostatky).

2) Spracovať prezentáciu v ppt pre predbežú obhajobu 
Obsahuje: úvod, matematický, simulačný a stavový model s riešením pomocou symb. MATLABu a Simscape + dosiahnuté výsledky) 
DODRŽIAVAJTE POKYNY uvedené v šablónach správy a prezentácie!
Nezabudnúť komentovať jednotlivé obrázky a vyhodnotiť grafy (ihneď za grafom)!

9. týždeň LS
1) Spracovať model v Simscape, urobiť sinuláciu (step, sin, chirp).
2) Doplniť správu o model v Simscape + simulačné výsledky.
2) Doplniť správu o SS model, výsledky simulácií v SS.Konzultácie k referátu.

8. týždeň LS 
1) Spracovať model v Simscape, urobiť sinuláciu (step, sin, chirp).
2) Doplniť správu o SS model, výsledky simulácií v SS.

7. týždeň LS
1) Dopracovať správu o modelovaní obvodu pri rôznych hodnotách parametrov. 
2) Pripravovať SS model obvodu.
    Verifikácia modelu simuláciou.

6. týždeň LS 
1) Vykonať experimenty so súborom v symbolickom MATLABe
   (zmeny hodnôt parametrov) aplikáciou zvolenej metódy (MSP alebo MUN).
2) Dopísať riešenie a získané výsledky (grafy pre jednotlivé metódy: PrCh a LFCH) do správy. 

5. týždeň LS
1) Simulačný model v Simulinku:

2) Pripraviť si súbor pre výpočet TF v symb. MATLABe pomocou MSP a MUN 

Úloha na 4. týždeň LS 
1) Spracovať do správy podľa šablóny nasledovné body: 

Taught by:

:
Príklady na TF el.obvodov (výstup môže byť aj na inom prvku)
2,87 MB 09.06.2022
MSE_náplň prednášok LS 2021-22
410,08 kB 21.05.2022
Harmonická analýza signálov, filtre - súbory k 11. cv
4,46 kB 29.04.2022
Cv.11_Harmonická analýza signálov
871,56 kB 23.04.2022
Pr.11_Harmonická analýza signálov
861,51 kB 23.04.2022
Cv.9b_Sústava II.rádu - App Designer, súbor
130,93 kB 23.04.2022
Pr.9b_Tvorba GUI v MATLABe pomocou App Designer
1,20 MB 23.04.2022
Cv.8_Modelovanie v Simscape Electrical
1,06 MB 07.04.2022
Pr.8_Analógové frekvenčné filtre
1,11 MB 07.04.2022
Cv.4_Výpočet TF viacslučkového obvodu – MSP, symb.MATLAB (opr.)
1,23 MB 04.04.2022
Cv.7b Spracovanie modelu systému v S a M
727,89 kB 04.04.2022
Cv.7a Logaritmické frekvenčné charakteristiky
1,41 MB 04.04.2022
Pr.7 Logaritmické frekvenčné charakteristiky
1,57 MB 31.03.2022
Cv.6 Modelovanie el. obvodov v SS
602,25 kB 27.03.2022
Pr.6 Modelovanie v stavovom priestore
468,15 kB 27.03.2022
Cv.5 Modelovanie sériového RLC obvodu
1 018,26 k 27.03.2022
Pr.5 Rezonančné obvody RLC.pdf
557,95 kB 26.03.2022
Pr. 3 Modelovanie jednoslučkových RL,RC, a RLC obvodov (doplnené3)
822,89 kB 20.03.2022
Nise_Priklady na TF el. a mech. systémov
2,87 MB 12.03.2022
Pr.4_Výpočet TF viacslučkových el. obvodov
614,02 kB 12.03.2022
Cv. 3 RL obvod - súbory
26,56 kB 05.03.2022
Cv. 3 Modelovanie RL a RC obvodu
1,11 MB 05.03.2022
Cv. 2 Modelovanie a dynamické vlastnosti P a PD sústavy II. rádu
554,30 kB 27.02.2022
Cv. 1 Modelovanie a dynamické vlastnosti P a PD sústavy I. rádu
584,61 kB 20.02.2022
Pr.1-2 (Kap.1 ) Dyn. modely zákl. prenosových sústav
590,71 kB 20.02.2022
Šablóny referátu
465,51 kB 20.02.2022
Rámcový časovo-tematický plán výučby
527,63 kB 20.02.2022
Modelovanie elektromechanických sústav, skriptá
11,95 MB 20.02.2022